Ferruh Erkem

Yünlü Dokuma Sanayi

YÜNLÜ DOKUMA SANAYİ Üzerinde genel olarak uzlaşılan 1492 tarihi itibariyle, kapitalizm ekonomik bir sistem ve toplumsal formasyon olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Bu tarihten başlayarak bu sistem belirli dönemsel aşamalardan geçerek bugünlere kadar geldi. Kapitalizmin, sermaye sınıfının meta ve (kendisi de bir meta olan) işgücü kontrolü aracılığı ile mülkiyet sahipliğini koruyarak sermaye birikimi sistemini, bu süreçte de kendini -kendisi için- …

Read More »

21. Yüzyılın Toplumsal Devrimi

21. Yüzyılın Toplumsal Devrimi 19. Yüzyılın son çeyreğinde, Proudon ve arkadaşlarının düzenlediği 1871 Paris komününü vahşice bastıran ve ardından gelen ekonomik krizi çözmeye girişen Avrupa Burjuvazisi, tarihinde ilk defa “kendi için sınıf” olma sürecine başlamıştır. İngiltere’den sonraki Dünya Hegemonya liderliğini ele geçirme için yapılan 1. Ve 2. Dünya İç Savaşı, ardından yeni bir çevrime girerek 1945-1975 arası Refah Kapitalizmi olarak …

Read More »

Bilimsel Bilgi Üretmek

Bilimsel Bilgi Üretmek Akademisyenlere çoğunlukla kızarız, kariyerlerini öne alan memurlar olarak görürüz onları. Bu (ön)yargılarımızı besleyecek yeteri kadar veri de bulabiliriz. Ama bu gerçeğin sadece bir kısmıdır. Akademi, bir yandan devlet(ler)in ‘bilimsel bilgi’ gereksinimlerini karşılama amacını taşırken, diğer yandan Devletin ve Sermaye sınıfının ideolojik hegemonya aracılığıyla kitleleri manipüle etmesi amacıyla ‘çarpıtılmış ve yüklenmiş bilgi’ üretimini sağlar. Tabi bu yapı, Akademi …

Read More »

Türkiye Birlik Dayanışma Partisi-Ferruh Erkem

Türkiye Birlik Dayanışma Partisi (Çok geç kalmış bir partileşme önerisi) 1 Türkiye Komünist Partisi’nin üye alma kriterlerine eleştirel bir yaklaşımı da içeren bir yazı kaleme alan bir arkadaşımız, yazısında Komünist Partilerin birer “kadro partisi” olduklarını, bu nedenle de partiye üye alma konusunda çok seçici olunması gerektiğini savundu. Bu konuda 12 EylülDarbesi’nden bu yana, temelde iki ayrı eleştiri sıkça dillendirilirdi. Birincisi, …

Read More »

Sınıfa Karşı Sınıf

Sınıfa Karşı Sınıf 1919 Martında Bolşevik Partinin öncülüğünde dünya Komünist Partilerinin kuruluş, dönüşüm süreci olarak da anılan yeni bir Enternasyonal  kurulur:  Komintern olarak da anılan III.Enternasyonal. Kendini bölünerek tüketmiş, fraksiyonlara ayrılmış, Sosyalist ve Sosyal -Demokrat olarak kanatlara bölündükten sonra iyice işlevsiz kalmış II.Enternasyonal’in yerine kurulan Komintern, daha en baştan devrimi gerçekleştirmiş bir partinin sınıfsal temelli bir örgütlenmesi olmuştur. Özellikle Alman …

Read More »

20.yy’da Marksizm

Marksizmler ve Kapitalizmler Birikimin Mantığından Sınıf Yapılarının Eklemlenmesine1 Yahya M. Madra ve Fikret Adaman Karl Marx’ın iktisadı ile Marksist iktisat, siyasal iktisadın bir eleştirisi ola­rak, homojen, monolitik ve tamamlanmış bir söylem olarak kavramsallaştırılmamalıdır. Aksine, bu zengin ve yaşamsal önemdeki gelenek birden fazla sesi ve teori çeşitliliğini barındırır. Açık ki bu kısa makalede, Marksist ikti­ sadın farklı geleneklerinin zenginlik ve karmaşıklığının …

Read More »

Uygarlıkların Batışı-Amin Maalouf

… 2 Pek bilinmeyen bir Arap şairin, XI. yüzyılda İspanya’nın Denia kentinde doğmuş Ebü’s-Salt Ümeyye b. el-Endelüsı’nin, katlanmış bir not kağıdına yazdığım şu sözlerini hiç yanımdan ayırmam: Balçıktan yapılmışsam Tekmil dünya yurdumdur benim Tekmil mahlukat da yakınlarım. Zaten atalarımın uygarlığının bambaşka bir çehresini görmek için geçmişte bu kadar geriye gitmeye de gerek yok. Bugün gözlerimizin önüne serilen iğrençlik gözüktüğünden daha …

Read More »

Onbeşler ve “kurtuluş”un Gölgesi

Bir Çuvaldız: ONBEŞLER ve “KURTULUŞ”UN GÖLGESİ – Talât Ulusoy Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 28-29 Ocak 1920 gecesi Karadeniz’de boğularak öldürülmelerinin üzerinden yüz yıl geçti. Bu vahşet fiilinin faili ayan-beyan idi, lâkin “kuruculuk” süreci de dahil, her “devletli” vahşeti bugüne kadar hep ” faili meçhul” sayfasına yazıldı. Oysa “Onbeşler”in faili meçhul falan değil! M. Suphi ve yoldaşları daha Trabzon yollarında iken …

Read More »

Demokrasi Savaşçıları

Marx ve Engels’in demokrasi düşüncesi konusundaki düşüncelerini irdeleyen August Nimtz’in kitabının sonuç bölümünün son beş sayfasını aşağıda paylaşıyorum. Yazarın da belirttiği ve benim de katıldığım şekliyle, sınıf mücadelesinin bu iki teorisyenin, teoride ve siyasal mücadele içinde, gerek ‘Burjuva Demokrasisi’, gerekse (daha sınırlı da olsa) Lenin’in ‘Yeni Demokrasi’, Marx’ınsa ‘Gerçek Demokrasi’ demeyi tercih ettikleri şekliyle, burjuva demokrasisinin biçimsel özelliğini aşan ve …

Read More »

Geleceğin Sosyalizmi

“9. Çin’deki Araştırmacıların 20. Yüzyıl Sosyalizmi Üzerine Düşünceleri 2000’li yıllarda Çin’de dünya sosyalizminin tarihsel pratiğinin dersleri ve ge­ leceği üzerine önemli araştırmalar yapılmış ve bir dizi yeni araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlar arasında, Pu Guoliang’ın 20.yüzyıldaki dünya sosyalist akımı üzerine yaptığı araştırmalarda vardığı sonuçlarla başlamak istiyorum. “Kanımca 20.yüzyıldaki dünya uluslararası sosyalist akım, üç ana kola veya akıma bölünebilir, Reformist Sosyalizm-demokratik sosyalizm, …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com