Ferruh Erkem

Devlet Kuramları ve Siyaset

Toplumun değişik dönemlerinde, toplumun toplam değerlerinin, emek ve sermaye (sanayi sermayesi, ticari sermaye ve para sermayesi) sınıfları arasında kar, ücret ve rant olarak bölüşülmesindeki oranlar, kapitalist devlet mekanizmasının da YAPISAL olarak değişen biçimlerine karşılık gelir. Devlet’in işlev olarak değişen biçimleri ise toplumsal siyaset yapışın biçimlerini belirler. İlk olarak, Emek ve sermaye arasında sınıf mücadelesinin dingin-sakin dönemlerinde genellikle devletin “kapitalizmin iktisadi …

Read More »

“Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı“

Branko Milanović – “Yanılma” Özgürlüğü: Demokrasinin Tek Hakiki Avantajı Liberal proje neden başarısız olacak? 18 Şubat 2024 Çeviren: S. Erdem Türközü   Birkaç şey bir araya geldi. Bir arkadaşım N. S. Lyons’un bu yazısını[1] bana gönderdi. Ardından, bu yazıdan bağımsız olarak Twitter’da yapılan kısa bir sohbet, günümüz gençlerinin neredeyse tüm bilgilerini sosyal medyadan aldıklarını, yaşlılarınsa (geçmişte olduğu gibi) televizyona güvendiklerini …

Read More »

Mağaradaki Zihin

Orta Paleolitik`ten Üst Paleolitik`e, Neandertallerden Homo Sapiense “Mağaradaki Zihin” “İnsan zihninin kendisini, daha doğrusu zihin yapısının bazı yönlerini, gündelik yaşamda karşılaştığımız, belirleyici özellikleri olmayan duyu izlenimleri akışı üzerine yansıtma eğilimi içinde olduğunu anımsamamız gerek. Bu nedenle insanın beynine, zihnine, zekasına ve ele avuca sığmaz, değişken bilincine daha yakından bakmalıyız. Ama önce Batı Avrupa’da yaklaşık 45.000 ila 35.000 yıl önce neler …

Read More »

Üretimin toplumsal örgütlenme tarzının değişmesi

Üretimin toplumsal örgütlenme tarzının değişmesi ve bunun bağımlı sınıfların sosyal ve ekonomik konumu üzerindeki etkileri: Toplumsal alana dönük müdahaleler, sermayenin toplum üzerinde topyekun, aşılamaz, hatta karşı konulamaz bir sosyal kontrol ve hakimiyet kurmasını sağlayacak kurumsal düzenlemeleri ve uygulamaları içermektedir. Bunlar eliyle bugün istenen bir toplumsal yaşam biçiminin büyük ölçüde gerçekleşmiş bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Sermaye açısından günümüzün geçerli toplum modeli, …

Read More »

Üretimin yeniden yapılanması ve bunun emek üzerindeki etkileri:

Maddi üretim alanıyla ilgili müdahalelerin temel gerekçesi, ekonomideki tıkanıklığı aşmak, bunun için de yeni bir birikim rejimini geçerli kılmaktır. Bu çerçevede bir yandan neo-liberal iktisat politikaları ve Yapısal Uyum Programları, öte yandan esneklik ve yerelleşme stratejileri ile liberalizasyon ve deregulasyon uygulamaları yaşama geçirilmiştir. Bunlar sayesinde yeni bir birikim tarzı küresel ölçekte egemen hale gelmiş, dolayısıyla uluslararası sermayenin bütünleşmesi, üretimin, pazarın …

Read More »

Üretim ve Tüketimin Diyalektik Özdeşliği

Üretim ve Tüketimin Diyalektik Özdeşliği (Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı-Giriş metninde uyguladığı çözümlemenin diyalektik yöntemi, bütün ikili ilişkiselliklerin yapısını anlamak için kullandığı yöntemdir. Etkin Özne-Yapı, Üretici Güçler-Üretici İlişkiler, Arz-Talep, Toplumsal Gereksinmeler-Doğal Gereksinmeler vs arasındaki ilişkilerde Somutun bütünlüğünü gerçekleştirmenin yolunu, yöntemini Marx, net olarak verir.) “Üretim, yalnızca aracısız tüketim olmadığı gibi, tüke­tim de aracısız üretim değildir; üretim, yalnızca, tüketim için araç …

Read More »

Gerçek Savaş, Mutlak Savaş

Gerçek Savaş, Mutlak Savaş Savaş teorisinde savaşın en temel olarak ikiye ayrıldığı kabul edilir; gerçek ve mutlak savaşlar. İkisinin arasındaki ana ayırıcı özelliğin de, savaş sürecinde savaşın bitirilmesi yönünde tarafların müzakere, diplomasi kanallarını açık tutması, savaş alanındaki güçlerin ağırlığı oranında tarafların bir tarafının isteklerini kabul ettirmesi süreci, yani savaşın masadaki görüşmelerin bir araç’ı olması ile savaşın kendi başına bir amaç’a …

Read More »

Önleyici Savaş Doktrini

Önleyici Savaş Doktrini ABD, 2003’de Irak’ın üzerine füzeleri yolladığında, Irak’ı bir daha kolay kolay belini toparlayamayacak bir konuma ve küresel kapitalist üretim tarzının uysal bir parçası haline getirmeye kararlı görünüyordu. ABD, Irak’da üç gerekçe ile savaş başlatmıştı: Birincisi, Irak, gizlice Nükleer silah üretiyordu, bu da hegemon olarak ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. (Cia’nın raporlarıyla iddia edilen bu savın yalan …

Read More »

Halk Kavramı

Halk kavramı, Marx’ın Kapital’inin sadece birinci cildinde tam 102 defa kullanılır. Halk ve Sınıf kavramları, 1789 Fransız Devrimi’nden 1914 Birinci Dünya (iç) savaşına kadar süren uzun 19. Yy ile, 1914’de başlayıp 1989’da sosyalist sistemin çöküşüne kadar süren kısa 20.yy’ı betimleyen kavramlardır. Serbest kapitalizm dönemi olarak bilinen ve Fransız Burjuva Devriminde burjuvazi ile ezilen sınıflar arasında yüzyıl devam edecek olan sınıf …

Read More »

Otoriter Devlet- Ferruh Erkem

Devletin yapısı ve Otoriter Devlet 1. Sınıflı toplumların oluşumu ile birlikte yönetim mekanizmasını elinde tutan kişi ve grubun Mülkiyetini ve iktidarını korumak üzere hiyerarşik işbölümünün oluşumu en erken devlet oluşumunun kaynağını verir. Bu bize sömürünün de erken tarihini gösterir. (Artı-ürün’den oluşan Mülkiyetin ve bunu korumanın aracı olarak askeri iktidarın oluşturulması, iktidar gücünün ilahi, tanrısal olduğunu topluluğa inandıracak ideolojik iktidar gücü …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com