Ferruh Erkem

Üretim ve Tüketimin Diyalektik Özdeşliği

Üretim ve Tüketimin Diyalektik Özdeşliği (Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı-Giriş metninde uyguladığı çözümlemenin diyalektik yöntemi, bütün ikili ilişkiselliklerin yapısını anlamak için kullandığı yöntemdir. Etkin Özne-Yapı, Üretici Güçler-Üretici İlişkiler, Arz-Talep, Toplumsal Gereksinmeler-Doğal Gereksinmeler vs arasındaki ilişkilerde Somutun bütünlüğünü gerçekleştirmenin yolunu, yöntemini Marx, net olarak verir.) “Üretim, yalnızca aracısız tüketim olmadığı gibi, tüke­tim de aracısız üretim değildir; üretim, yalnızca, tüketim için araç …

Read More »

Gerçek Savaş, Mutlak Savaş

Gerçek Savaş, Mutlak Savaş Savaş teorisinde savaşın en temel olarak ikiye ayrıldığı kabul edilir; gerçek ve mutlak savaşlar. İkisinin arasındaki ana ayırıcı özelliğin de, savaş sürecinde savaşın bitirilmesi yönünde tarafların müzakere, diplomasi kanallarını açık tutması, savaş alanındaki güçlerin ağırlığı oranında tarafların bir tarafının isteklerini kabul ettirmesi süreci, yani savaşın masadaki görüşmelerin bir araç’ı olması ile savaşın kendi başına bir amaç’a …

Read More »

Önleyici Savaş Doktrini

Önleyici Savaş Doktrini ABD, 2003’de Irak’ın üzerine füzeleri yolladığında, Irak’ı bir daha kolay kolay belini toparlayamayacak bir konuma ve küresel kapitalist üretim tarzının uysal bir parçası haline getirmeye kararlı görünüyordu. ABD, Irak’da üç gerekçe ile savaş başlatmıştı: Birincisi, Irak, gizlice Nükleer silah üretiyordu, bu da hegemon olarak ABD ve müttefiklerinin güvenliğini tehlikeye düşürüyordu. (Cia’nın raporlarıyla iddia edilen bu savın yalan …

Read More »

Halk Kavramı

Halk kavramı, Marx’ın Kapital’inin sadece birinci cildinde tam 102 defa kullanılır. Halk ve Sınıf kavramları, 1789 Fransız Devrimi’nden 1914 Birinci Dünya (iç) savaşına kadar süren uzun 19. Yy ile, 1914’de başlayıp 1989’da sosyalist sistemin çöküşüne kadar süren kısa 20.yy’ı betimleyen kavramlardır. Serbest kapitalizm dönemi olarak bilinen ve Fransız Burjuva Devriminde burjuvazi ile ezilen sınıflar arasında yüzyıl devam edecek olan sınıf …

Read More »

Otoriter Devlet- Ferruh Erkem

Devletin yapısı ve Otoriter Devlet 1. Sınıflı toplumların oluşumu ile birlikte yönetim mekanizmasını elinde tutan kişi ve grubun Mülkiyetini ve iktidarını korumak üzere hiyerarşik işbölümünün oluşumu en erken devlet oluşumunun kaynağını verir. Bu bize sömürünün de erken tarihini gösterir. (Artı-ürün’den oluşan Mülkiyetin ve bunu korumanın aracı olarak askeri iktidarın oluşturulması, iktidar gücünün ilahi, tanrısal olduğunu topluluğa inandıracak ideolojik iktidar gücü …

Read More »

Ulus Ötesi Devletler sistemi

Ulus Ötesi Devletler sistemi İmparatorluklar sisteminin dağılması ile birlikte kapitalizm kendi içsel derinleşmesini sağlamak için bir iç pazara ve bu pazarda sömürü ve mülkiyet sistemini güçlendirme aşamasına geçti. Bu aşama bütünleşmiş bir devlet ve bu doğrultuda tek ulus sistemini gerektiriyordu. Bu ulus-devlet sistemi olarak bildiğimiz sistemin örgütlenme aşamasıydı ve devlet yapıları da bu anlayışa uygun olarak oluşturuldu. Buna modern devlet …

Read More »

Devlete karşı Demokrasi

Devlete karşı Demokrasi-1 “…konseyler (komünler-fe) 1848’de Avrupa’yı silip süpüren devrim sırasında ilk kez kendini gösterdi; 1871’de Paris Komünü isyanında yeniden ortaya çıktı, 1905 Rus dev­rimi sırasında birkaç hafta varoldu, Rusya’daki Ekim dev­riminde, Almanya’daki Kasım devriminde ve Birinci Dün­ya Savaşı’ndan sonra Avusturya’da tüm gücüyle yeniden be­lirdi.”(1) Hannah Arent, Totalitarizmin Kaynakları isimli çalışmasının üçüncü cildi olan Totalitarizm isimli çalışmasında, kısaca, devrimci ve …

Read More »

Yünlü Dokuma Sanayi

YÜNLÜ DOKUMA SANAYİ Üzerinde genel olarak uzlaşılan 1492 tarihi itibariyle, kapitalizm ekonomik bir sistem ve toplumsal formasyon olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Bu tarihten başlayarak bu sistem belirli dönemsel aşamalardan geçerek bugünlere kadar geldi. Kapitalizmin, sermaye sınıfının meta ve (kendisi de bir meta olan) işgücü kontrolü aracılığı ile mülkiyet sahipliğini koruyarak sermaye birikimi sistemini, bu süreçte de kendini -kendisi için- …

Read More »

21. Yüzyılın Toplumsal Devrimi

21. Yüzyılın Toplumsal Devrimi 19. Yüzyılın son çeyreğinde, Proudon ve arkadaşlarının düzenlediği 1871 Paris komününü vahşice bastıran ve ardından gelen ekonomik krizi çözmeye girişen Avrupa Burjuvazisi, tarihinde ilk defa “kendi için sınıf” olma sürecine başlamıştır. İngiltere’den sonraki Dünya Hegemonya liderliğini ele geçirme için yapılan 1. Ve 2. Dünya İç Savaşı, ardından yeni bir çevrime girerek 1945-1975 arası Refah Kapitalizmi olarak …

Read More »

Bilimsel Bilgi Üretmek

Bilimsel Bilgi Üretmek Akademisyenlere çoğunlukla kızarız, kariyerlerini öne alan memurlar olarak görürüz onları. Bu (ön)yargılarımızı besleyecek yeteri kadar veri de bulabiliriz. Ama bu gerçeğin sadece bir kısmıdır. Akademi, bir yandan devlet(ler)in ‘bilimsel bilgi’ gereksinimlerini karşılama amacını taşırken, diğer yandan Devletin ve Sermaye sınıfının ideolojik hegemonya aracılığıyla kitleleri manipüle etmesi amacıyla ‘çarpıtılmış ve yüklenmiş bilgi’ üretimini sağlar. Tabi bu yapı, Akademi …

Read More »
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com