Özgür Özel’le gelen değişim ve sağ ve sol üzerindeki etkileri-M. Taş

CHP’nin son büyük kurultayında Özgür Özel’in başkan seçilmesi ve MYK’ya genç bir kadronun gelmesiyle parti, geçmişteki atıllığından ve başarısız kadrolarından kurtuldu. Yönetime gelen yeni kadro söz ve eylemleriyle güncel politikalarında gözle görülür farkındalık yaratmaya başladı.   

Özel’in önderliğinde Parlamentoda adalet nöbetleri başladı, Sokaklardaki demokratik direnişlerin “önünde ve arkasında “olacağını söyledi ve yaptı. Diktatöre ve otoriter rejime en ağır eleştirileri yapmakla kalmadı, Anayasaya ve dolayısıyla meclise dokunursan “dünyayı sana dar ederiz” diyebilecek kadar cesaretli ve kararlı olduğunu gösterdi. Özgür, Selahattin Demirtaş’a ve Osman Kavala ’ya selam gönderdi, Hrant Dink ’in acısını yüreğinde taşıdığını içtenlikle belirtti.

Özellikle şu sözleri tarihe geçecek niteliktedir; “Bundan sonra emek ve sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. Güçlüyle güçsüz karşı karşıya gelmişse güçsüzün, haklıyla haksız karşı karşıya gelmişse haklının yanındayız.” Demesi CHP’nin sola doğru yöneldiğinin ve sert muhalefete hazırlandığının kanıtıdır. Yorulmuş, yıpranmış ve de yenilgiyi iyi yönetemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi yerini Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisine bırakması diktatörlüğe karşı mücadeleyi sağla uzlaşarak değil solda demokrasi güçlerine yakınlaşacağının sinyalleriydi.  

Özel’in a takımında genç ve de kadın üyelerin arttırılmış olması umut vericidir. Açıklanan 24 kişilik MYK’da konusunda uzman birçok ismin bulunması etkili bir muhalefet yapabilmenin umudunu arttırıyor.Merhaba, Mehmet Tas

Fakat değişimle gelen bu olumlu gelişmeler doğaldır ki ciddi eksiklikleri ve olumsuzlukları da beraberinde taşıyor.

Bunlardan bazılarını not etmek gerekirse; Özel partide nitelik ve de doğru kadro seçimini tüm parti aparatlarına henüz yaymış değil. Kendisinden önceki yönetimin arkasında durması, yanlış politikalarını onaylayarak partinin başına gelmiş olması, parti içinde muhalefet yaparak makro ekonomik ve siyasi görüşlerini kamuoyu ile paylaşmamış olması ve sorun çözmedeki kapasitesinin kamuoyunda bilinmemesi akılda tutulması gereken olumsuzluklar arasında.

Özel değişim rüzgarını arkasına alarak muhalif partileri çekim merkezine alabilmesinin yolu politik analizcilerin vurguladıkları çeşitli önerilerin pratikte cesurca uygulamasına bağlıdır. Bunlardan bazıları:   

Anti demokratik uygulamaların dayanağı olan 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasını değiştirerek tüzükte yapılacak değişiklikle parti içi demokrasinin uygulamaya konulması. Bu yasaya rağmen ön seçimin zorunlu hale getirilmesi mümkün, Genel Başkan’a verilen mutlak gücün kırılarak MYK ve PM’nin güçlendirilmesi, iki dönem kuralının getirilmesi, siyasi etiğin güçlendirilerek nepotizm önüne geçilmesi, yolsuzluğa bulaşmış vekillerin geri çağrılması ve dolayısıyla parti üyelerinin aktifleşmesinin sağlanması.

Bu demokratik dönüşümler sonucunda yukarıdan yönetilmeğe alışmış, otoriterliği doğal kabul eden parti tabanının katılımcı ruhunu yükseltebilir. Diğer yandan; uzun süredir arka planda tutulan emek, sınıf, hak hukuk adalet vurgusunun Özel’le birlikte CHP’de ön plana çıkarılması, ülke gündemine ana akım siyaset üzerinden solun kavramsal olarak tekrar girmesi ilerici siyasal kültürün hegemonyasını güçlendirir.  

CHP’deki değişim başlangıç aşamasında olduğundan sağ ve sol patiler üzerindeki yankıları hakkında kesin bir şey söylemek zor. Yine de iki taraftan gelen ilk açıklamalara göre, sağda tepkiyle karşılandığı solda ise bir belirsizliğin egemen olduğunu söyleyebiliriz.   

CHP’nin eski yönetiminin desteği ile parlamentoya giren sağdaki muhalif partiler değişimden ürkmüş görünüyorlar.  Pek çok muhalif İslamcı, muhafazakar ve liberal kanaat önderine göre, Özel CHP’si partinin kendi dar kurucu değerlerine geri döndüğü bir zihniyeti temsil ediyor. Kimileri, Sol-seküler söylemin yüceltilmesi, sağ aktörlerle anlamlı ve yoğun ilişkilerin kurulmaması ve sekter particilik Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Partinin paylaşacağı hiçbir şeyin olmadığı ileri sürüyor. Buradaki asıl sorun hem CHP-İyi Parti hem CHP-muhalif sağ siyaset ilişkileri bakımından AKP hegemonyasının daha da büyümesi ihtimalinin beraberinde getiriyor. Millet İttifakının parçalanmasıyla ortaya çıkan yeni durum AKP’nin sağı tek bir blok altında birleştirmesine olanak verecek şekilde yeniden tasarlamasına yardımcı olabilir.

 Diğer taraftan, seçim sonuçlarından olumsuz etkilenen HEDEP ve sol partiler CHP’deki bu değişimi yakından izlemelerine rağmen stratejik vizyonlarında değişiklik sinyalleri vermiyorlar. Özel ve ekibinin solla ittifaka yanaşması durumunda nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemiş değiller veya en azından açıklamış değiller.  

“Sınıf tavrı,” “bağımsız sosyalist politika” ve “bağımsız sosyalist adaylar” ve benzeri kısır politikalar ne sosyalizmi ne de sosyalistleri geliştirmez. Esas olan doğru ittifak politikalarıdır. Özel solla ittifaka zorlanmalı ama önce HEDEP ve sol partiler büyük bir ittifak için kendilerini hazırlamalı.

Bize göre, HEDEP ve sol partiler ittifak için önhazırlık anlamında kendi içlerinde doğrudan demokrasiyi pratiğe koymalı ve CHP’nin içinde yer alacağı ilerici bir ittifak için kendi örgüt yapılanması ve işleyişi, program ve söylem değişikliğini başlatmalılar. Bunları yaparken kendi içlerinde muhalefete izin vermeli, kongrelerde adaylar ve politik görüşler yarışabilmelidir. CHP’den farklı olarak devrimci partilerdeki çeşitli politik görüşlerin yarışmasına olanak sağlanmalı, parti içi kadro değişiklikleri ve emekçi halka demokratik yoldan devrimi gerçekleştirmek için teorik düzeyi yükseltmeleri ilerici bir ittifak için hazırlığın önemli kilometre taşlarıdır.

Daha da önemlisi, bir devrimci siyasi hareket eğer gerçekleşecek ittifaklardan başarılı sonuçlar almak istiyorsa şu üç önemli unsuru içselleştirmeli; geniş kitlelerce kabul görecek sistematik devrimci düşünce ve ideolojiyi sahiplenmiş, ikna gücü yüksek ve güven veren önderler ve hareketi topluma yayabilen nitelikli kadroların seçilip öne çıkartılması.

Partilerdeki ön hazırlıklara birde ittifak için programatik çalışmalar eşlik edebilmeli. Eğer sol bileşenler arasında birlik iradesi güçlenirse taraflar aralarında tartışıcakları hedefler olacak. Bu süreç hakkında şimdden bir şey söylemek çok zor ancak bizim dışımızda gelişeceği kesin. Herşeye rağmen biz şimdiden kamuoyunca bilinen ve programa girmesinde yarar gördüğümüz bazı yakıcı sorunları vurgulamak ve kimi soruları formüle etmek istiyoruz.  

Bunlar sırasıyla; cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek, Kürt sorunun barışçı çözümü, Alevi sorunu konusunda, kadın, çevre ve deprem konularında, temel hak ve özgürlükler konusunda ne düşünülüyor ve bu sorun alanlarına ilişkin nelerin yapılacağı topluma deklere edilmeli. Katılım, paylaşım ve tanınma konularında tutum ve davranışlar net olmalı. İşyerlerinde demokrasi, yapay zekanın üretime katılma biçimi, neoliberalizm karşıtı ekonomik ve finans politikalar, AB üyelik meselesi ve Ortadoğu’daki gelişmeler, tarikatlar, diyanet işleri, din devlet ilişkisi başta olmak üzere önemli konulardaki bakış ve tutumlar şimdiden belirlenmeli.  Savaşlarla kuşatıldığımız bu dönmede dış politika ve barış konusunda ne düşünülüyor, nasıl davranılacak? Bütün bu ve benzer konulardaki söylem, tutum ve davranışlar netleştirilmelidir. Devletteki yolsuzluk, yozlaşma ve hukuksuzluk üzerine nasıl gidilecek? Daha çok kazanandan daha çok vergi alınıp, orta sınıfın ve yoksul kesimin vergi yükünün hafifletilmesi; kaliteli ve ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetlerinin kaliteli verilmesi ve bunlarla ilgili projelerin hazırlanması vs.

İttifak için programatik ilkeler belirlenirken hiç kuşkusuz şu üç nokta  önem kazanacak; birincisi politik amaçların net ortaya konulmasıdır. İkinci olarak, aktif, etkin, verimli ve sonuç alıcı program ve projelerle ortaya çıkılması ve üçüncü, söz konusu projeleri hayata geçirecek nitelikli kadrolarla yürümek.

Sol için en kötü şey halkın çözüm bekleyen sorunlarında görüş geliştirmemesi veya muğlak formüller üretmesi. Madem Özgür Özel’in CHP’si değişimin içine girdi ve sola yöneldi o halde HEDEP ve devrimci sol hiç zaman kaybetmeden onu ittifaka çekebilirse emekçi halk yığınlarında tahminlerin ötesinde geniş destek bulabilir.  

-Merdan Yanardağ, CHP Üzerine Notlar-I,II, III, IV, Birgün, 29.11.2023

– Ahmet Özer, CHP Kurultayı, değişim, geçmiş ve gelecek, politikyol, Kasım 10, 2023

– Mahmut Aslan, CHP ve parti içi demokrasi, Kasım 16, 2023

– Mehmet Tomanbay, Tarihin sarkacı sola yöneldi, politikyol, 17.11.2023

About Mehmet Tas

Check Also

Devlet Kuramları ve Siyaset

Toplumun değişik dönemlerinde, toplumun toplam değerlerinin, emek ve sermaye (sanayi sermayesi, ticari sermaye ve para …

One comment

 1. Özgür Özel’le gelen değişim ve sağ ve sol üzerindeki etkileri-M. Taş –
  12You, Vahit Azazi, Safa Gursoy and 9 others- 25 comments

  Umut Ileri
  “Bundan sonra emek ve sermaye karşı karşıya gelmişse emeğin yanındayız. ” Siz inanıyor musunuz buna? Kapitalist Toplum içerisinde her zaman Emekle, Sermaye karşı karşıyadır. Bu karşıtlıkta Sermaye Emeği Üretim Araçlarının Özel Mülkiyeti sahipliğinde, tahakkümü altına alır. Emeğin yanında olmak, bu mülkiyeti ortadan kaldırmakla olasıdır.

  Mehmet Tas
  Umut Ileri Umut böyle yazma lütfen. Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Yazıda anlatılmak istenen başka şey. Ne CHP ne de Özgür Özel komünist değil, bunları geçelim. CHP’nin yeni yönetimle işbirliği yapmanın koşulları var mı onu tartışıyoruz. Bununla ilgili görüşlerini yazarsan iyi olur. SELAMLAR

  Umut Ileri
  Mehmet Tas Peki o zaman. Önce CHP nin ne olduğunu ortaya koyalım. CHP hep söylediğimiz Düzenin Emniyet Sübabıdır. Asli görevi, Düzenin yarattığı ağır ekonomik ve siyasal koşullar karşısında yığınların duyduğu öfke ve hoşnutsuzluğun düzen dışına çıkmasını önlemek, bu tepkileri düzen içerisinde eritmektir. Özellikle ağır koşulları en fazla hisseden kesim olarak Emek kesiminin göstereceği tepkilerin düzen içerisinde kalması için, kendini söylemde Emeğin yanında göstermek istemiştir. CHP ile hangi konuda işbirliği yapılır sorusuna yanıt olarak ta, bu işbirliği tıpkı geçmişte olduğu gibi, CHP nin kuyruğuna takılmakla son bulur.

  Osman Naci Balta
  Admin
  Özgür Özel ne kadar samimi!?
  Özgür Özel’in bu Kürt sevgisi nereden kaynaklanıyor.
  Özgür Özel’in bu Kürt sevgisi neden bugünlerde depreşti!?
  Yerel Seçimler nedeniyle olması!?
  Kürt sanatçının önünde yerlere kadar eğilip el öpmeler…
  Grup toplantılarında Doğu, Güneydoğu Belediyelerine uygulanan kayyımları hatırlamalar…
  Bugüne kadar neredeydiniz diye sormazlar mı adama!?
  HDP Milletvekilerinin dokunulmazlıkları kaldırılırken, HDP Eş Başkanları, Milletvekilleri,
  İl, ilçe yöneticileri, HDP Belediye Başkanları tutuklanıp yıllarca hapis yatarken nerdeydiniz? Diye sormazlar mı adama!?
  Yerel Seçimlere dört ay kala mı aklınız başınıza gelip Kürt aşkınız depreşti!?
  Yanlış anlaşılmasın biz Özgür Özel’in Kürt yurttaşlara, Kürt siyasetçilere sahip çıkmasını, HDP Belediyelerine yönelik Kayyımlara karşı çıkmasını olumlu bir çaba olarak yorumluyoruz.
  Yanlızca zamanlamayı biraz manidar bulmaktayız.
  Ancak Özgür Özel’in bu günlerde depreşen Kürt aşkının zamanlamasını manidar bulmakta ve zamanlama nedeni ile pek de samimi görmemekteyiz.
  Görüşümüz o ki;
  CHP’nin çiçeği burnunda taze Genel Başkanı “Rüştünü” ispatlamak çabası içininde
  2024 Yerel seçimlerinde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2023 Yerel Seçimlerinde muhalefetin kazandığı 11 Büyükşehiri kaybetmeme kaygısı ile anlaşılan “çiğ tavuk” bile yemeye razı görünüyor.
  Hesap çok açık Muhalefetin 2023 Yerel Seçim başarısında HDP seçmeninin sonucu belirleyici katkısı tartışılmaz. Bu hesap 2024 Yerel Seçimleri için de aynen geçerli.
  İşte Özgür Özel’in Kürt aşkı ile kendini yerden yere atmasının nedeni; 2024 Yerel Seçimleri!!!
  Ancak anlamlı bir halk deyişi, özlü sözü vardır;
  “Kış geçer ancak kurt yediği ayazı asla unutmaz”
  Bakalım HDP seçmeni 2023 seçimlerinde gerek Millet İttifakından gerekse Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından yediği “kazığı” unutacak mı?
  Anladınız siz onu..!
  Osman Naci Balta
  28 Kasım 2023

  Mehmet Tas
  Osman Naci BaltaNevcivan’ın yaptığı eleştiriye verdiğim cevabı burada tekrar etmeyeceğim. Yukardaki yorumunda Özgür Özel ve CHP yönetimi hakkında yazdıklarını daha da genişletmek mümkün. Partinin performansı hakkında sayısız negatif saptamalar yaparsak sonuçta ona karşı tutumumuz doğal olarak negatif olacak. Herkesi ondan uzaklaştırırsak, aman aman bu partiden uzak durun dersek; muhalefetin bu haliyle cılız ve etkisiz kalmasına neden olmaz mıyız? Bu söylem ve duruşumuzla solun ilerlemesi mümkün olabilir mi? Fakat tersini yaptığımızda, otoriterizme ve gericiliğe karşı her olumlu adımını desteklersek Türkiye emekçi halkları, sol ve chp de güçlenir. Bu tür yakınlaşma ve ittifaklar tarafları zayıflatmaz güçlendirir. Söylediklerimin hepsini sen de gayet iyi biliyorsun, benimkisi sadece bir hatırlatmadan ibaret. Bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bilmiyorum! belki katılmayabilirsin, benim düşünce tarzım. Yorumlarımda yozlaşmış, faşizme doğru hızla ilerleyen iktidarı hedeflerim. İktidardaki diktatöre karşı en geniş ittifakın gerçekleşmesine öncelik veririm.

  Osman Naci Balta
  Admin
  Mehmet Tas Öncelikle CHP sol bir parti değil.Hiç olmadığı gibi bundan sonrada olmayacak. Özgür Özel daha birkaç saat önce Meral Akşener ile görüştü.
  CHP ancak kimi sözde sol partilerle ancak çıkar işbirliği yapar.(HEDEP,TİP,Solparti gibi)
  Ayrıca 2023 seçimlerinden sonra HEDEP’in TİP ve CHP ile birlikte hareket etmesini tabanı nasıl karşılar bilemiyorum.
  CHP’yi muhalefet olarak görmüyorum.CHP Erdoğanı bu ülkenin başına bela eden partidir. O ünlü Erdoğan Baykal restoran kapatıp buluşmasını hatırlayın.
  Dahası var ama mevzu uzun.
  İyi akşamlar.

  Active

  Mehmet Tas
  Osman Naci Balta Ne yazık ki, yaptığın bu yoruma hiç katılamam. Sana da yi geceler

  Osman Naci Balta
  Admin
  Mehmet Tas Katılmanı da beklemiyorum.

  Vahit Azazi
  “Özgür Özel ne kadar samimi!?”
  Böyle naif bir soru sorabilmek icin politikanin ne demek oldugu, ne icin yapildigindan bi haber olmak gerekir.

  Osman Naci Balta
  Admin
  Vahit Azazi Vahit 45 Yıldır Bu Coğrafyada 7/24 alanda aktif siyaset yapıyorum.
  Ve politikanın ne demek olduğunu ve siyaseti kimin ne için yaptığını gayet iyi bilirim.
  Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım.
  Böyle bir yorumu yanlış kişiye yapıyorsun.
  Bu Coğrafyaya uzaktan bakmak herhalde sizlerde siyasi körlük yaratmaktadır.
  Bence yukarıdaki yazıdaki mantıkta ısrar edip ve bu siyasi körlüğe alkış tutanların siyasal birikimlerini ve öngörülerini gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.

  Vahit Azazi
  Osman Naci Balta Politika cikarlar üzerinden yapilir, samimiyet testi üzerinden degil, gücün oraninda pazarlik yaparsin, hic kimse baskasinin kara kasi, kara gözü icin politik taviz vermez. Bu “Özgür Özel ne kadar samimi!?” diye sormak en hafif deyimle naifliktir.

  Osman Naci Balta
  Admin
  Vahit Azazi Vahit senin politik birikimin bana siyaset dersi verecek düzeyde henüz değil. Biraz daha çalışmalısın.
  Sizlere kolaylıklar.

  Vahit Azazi
  Osman Naci Balta iste sen hep böylesin,aykiri bir karsi fikre tahammül bile edemiyorsun.Tipik bir meslek hastaligi,sana da kolay gelsin.
  Mehmet Tas
  Vahit Azazi Bu değişim engellenmese Türkiye moral ve kültürel üstünlük kazanak gibi. Özellikle millyetçilik, tarikatçılık tarih öncesi kalıntılar çöpe atılacak. Hukuk adalet ve sosyalist modern değerler okullara evlere girebilecek. Ancak HEDEP ve Sol partiler değişim rüzgarını iyi değerlendirmeli.

  Vahit Azazi
  Mehmet Tas sol icinde en akilli ve rasyonel davranan TIP görünüyor.

  Birol Parlak
  Sizin saptamanız gayet nesnel. Sanırım benim ki biraz niyet okumak gibi oldu. Ne yaparsınız ki bir amiyane tabir var izninizle paylaşayım. Kırk yıllık Yani, olmaz Kani diye. Sosyal demokratların omurgasızlığı, kitleleri sömürü düzeni içerisinde tutma gelenekleri benim bu konu da umudumu azaltıcı etki yapıyor. İyi geceler dilerim.
  Birol Parlak CHP sosyal demokrat bir parti degil ama olmak istiyor. Olsa dahi onu ideolojik eleştirmek doğru değil . Ittifaklar ideolojik değerler uzerinden yapilmaz, o politik hedefler etrafında bir birleşmedir. Halkın somut acil sorunlarını çőzecek politikalar birleştirilir. CHP yűzűnű sola çeviriyorsa sırtımızı çevirmememiz gerek, daha da cesaretlendirmeliyiz.

  Birol Parlak
  Mehmet Tas Sn. Tas Denizlerin asılmasına bila isteyerek yanılmıyorsam kırka yakın oy veren, oylamaya katılmayarak zımnen destek olan ve katıldığı halde çekimser kalarak sözde kerhen destek olan ve epey bir zamandır Denizler için 6 mayıslar da anmalar yapan, ağıtlar yakan, yas tutan bu yapı, iyimserliği bazen pollyannacılıķ yapıyormuşum gibi eleştiri alan bende bile umudu canlandırmaya yetmiyorsa orta yerde büyük sıkıntı var demektir.
  1977 de Chp için seferber olan solun nasıl bir şokla karşılaştığını anımsamanızı önerir, düş kırıklığına uğramamanız için daha temkinli beklentiler içinde olmanızı öneririm.
  Uzattım affınıza sığınarak düşmanın en tehlikelisinin bize benzeyen olduğunu da vurgulamak isterim. Komünistlere ait değerleri kullanıp da sol görünümlü düzenin aparatlarından geniş yığınlar adına umarım yüzlerini sola çevirmelerini sağlayabiliriz.

  Osman Naci Balta
  Admin
  Birol Parlak Birol yukardaki yorumunun altına imzamı atarım. Bu senin yazdıklarını hatta daha fazlasını bildikleri halde yılların politik deneyimlerinden geçmiş dostlarımız hala bu CHP’den ne umut eder anlamıyorum.
  2023 seçimleri bu arkadaşlar için yeterli ders olmadı anlaşılan.
  Selamlar-Sevgiler.
  Birol Parlak
  Sizin gibi ümitvar olmayı ne kadar da isterdim. Bir yolunda gitmeyeni, yanlışı o yanlışı yapanlarla uzun yıllar beraber yürüyen biri yada birileri çözerse ki isterim çok şaşırırım.

  Mehmet Tas
  Birol Parlak çok mu iyimser yazmışım! Őzel’in CHPyi sola yőneltmesinin negatif ve pozitif taraflarını yazdığımı sanıyordum.

  Nevcivan Balta
  Yazı fazlasıyla iyimser. Özellikle böylesi kritik bir süreç yaşanmışken. Genel Seçimlerde izlenen stratejik hatalar sağ partileri kapsayan altılı masaya medet uman sol CHP de başkanın değişmesini umut olarak görüyor. Oysaki yeni Genel başkanı Özgür Özel her meclis toplantısında Kılıçdaroğlu nun hemen arkasında yer alan kişidir. Öncesi icraatlardan azade olamaz . Aynı şekilde çıkar çatışmasına girmeden önce İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi içindedir. Seçim yenilgisinin dağıttığı muhalefet kendini toparlama telaşıyla yerel seçimlerde ittifakın dağılmasının yarattığı panikle ne yapacağını bilemez durumdadır. Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları tehlikededir. Dolayısıyla Kürt seçmenin oyları solun oyları kısaca tüm muhalefet oyları konsalide edilmek zorunda bu nedenle bu stratejik hamleden CHP nin sosyal demokrat bir çizgiye evrimle niyeti taşıdığı değerlendirmesi erken bir değerlendirmedir. Kaldı ki Özel ve İmamoğlu nun siyasi çizgisi nettir. Yurt dışında yaşayan arkadaşlar ülkenin siyasi demografik yapısını iyi anlamamış olabilir. Toplumsal yapı oldukça gericileştirilmiş. En iyi niyetle milliyetçilik muhafazakarlık prim yapan kavramlar. Geçmişte sol siyaset içinde yer alan kişi ve gruplar savrulmuş dolayısıyla bu yazı yönlendiciliği yerel seçimlerde oy kaygısını yansıtmaktadır
  Mehmet Tas
  Nevcivan Balta `Yurtdışındaki arkadaşlar ülkenin siyasi demokrafisini anlamamış olabilir”, “siyaset içinde yer alan kişi ve gruplar savrulmuş” , “bu yazı yönlendiriciliği yerel seçimlerde oy kaygısını yansıtmaktadır” vb… değerlendirmelerin yazıyla ilişkin değildir. Yurtdışında ve yurt içinde yaşıyorum, Ülkenin siyasi dinamiklerini yakından izliyorum, oy kaygım hiç olmadı. Bazı değerlendirmelerimin erken olduğunu belirttim. CHP’nin sosyal demokrat bir çizgiye evrilme niyeti ….erken bir değerlendirmedir” yorumuna katılırım, yazıda da görebilirsin, bir kez daha okumanı öneririm. Ayrıca Özgür Özel’in geçmiş parti politikalarından kopacağını yazının hiç bir yerinde bulamasın. Ancak, şimdiye kadar yaptığı açıklamalar ve gösterdiği performansla kime ne mesajlar verdiğini okumaya çalıştım. Çıkışlarıyla sağ muhalefet partileriyle mesafe koymaya çalıştığını, HEDEP ve sol partilerle yakınlamayı hedeflediğini gördüm. CHP izlediği yanlış sağ politikalar sonucu sağdan ağır bir darbe aldı, şimdi sola yöneliyor. Partideki bu değişim yerel seçim taktiğinden ibaret değildir, daha geniş hedefleri amaçlıyor. Asıl önemli olan Özel’in Kürtdlere ve sola yönelik geliştirdiği söylemdir. Bu söylemi ve buna paralel gelişen pratikleri alıp derinleştirelim. Sınıf, eşitlik, kardeşlik, mazlum, adalet, vs gibi siyasi modern kavramlar CHP yöneticileri tarafından kullanılması ilerici kültürün ülkede gelişmesini sağlar, otoriter rejimin tarikatlara, ümmete ve milliyetçiliğe dayalı siyasi islam ideolojisinin hegemonyasını sarsar, kesnlikle solu güçlendirir…………. Kürdler ve sol partiler Özel’e, gel birlikte çalışalım diyebilirse sağ gericiliğin ilerleyişi durdurulabilir. Siyasi partiler arasındaki yakınlaşma veya İşbirlikleri güncel kojüktürden kaynaklanır uzun vadeli amaçlarla karıştırılmamalı. Komünistler bunu yaparken devrim hedeflerinden, kaptalizmi aşma mücadelesinden taviz vermez……..

  Tacettin Demir
  Turkiye insanin bir umuda ihtiyaci var. Henüz bu görünür değil. Ö . Özer bunu basarirmi belki .Ama umutsuzluk bu gunden daha gerilerden medet beklemektir Temenim Iran in 1979 da geldigi noktaya gelmemek .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com