Çin; işleyen Demokrasi (ıı.bölüm)- Çeviri- M. Taş

II.Bölümden kısa bir özet

“Çin; İşleyen Demokrasi” kitapçığının ikinci bölümü, Çin’de demokrasi ve diktatörlüğü uygulamaya koyan kurumlar anlatılıyor.  Üçüncü bölümde ise bu kurumların işleyiş yöntemleri ele alınıyor.

Çevirdiğimiz bu II. bölüm, Çin demokrasisini ayakta tutan üç büyük kurumun; Ulusal Halk kongreleri, Yurtsever cephe ve Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) hangi amaçlarla kurulduğu ve aralarındaki farklılar özetleniyor. Kurumlar, komünist ve komünist olmayan geniş halk yığınlarının yönetime katılımını sağlamak için oluşturulduğu belirtiliyor. Halkın demokratik diktatörlüğünün yönetim sistemi olan ulusal halk kongreleri, Çin’in temel siyasi sistemidir deniliyor. Bunlar, yasama, atama, denetleme, karar verme görevlerini yürütüyor. Dolayısıyla Liberal demokratik modeldeki kuvvetler ayrılığı yerine kuvvetler birleştirilerek merkezi yapı korunurken, iktidar gücü geniş bir denetim ve gözetim ağlarıyla demokratik denetim oluşturulmuş.

Yine liberal demokrasiden farklı olarak, iktidar ve muhalefet partilerine farklı işlevler verilmiş. Çin modelinde partili sistem rekabet ve seçim yarışına göre düzenlenmemiş. Ülkede çalışan sekiz parti Komünist partisinin otoritesini kabul ettiği anayasaya konulmuş. Bu durumda komünist partisi sürekli iktidarda kalıyor, muhalefet ise dayanışma, işbirliği ve istişare temelinde ülke yönetimine sınırlı bir şekilde katılıyor veya alternatif üretiyor. İktidar muhalefet ilişkisinin bu özelliği Çin’e özgü demokrasiyi liberal demokrasiden ayıran farklılıklardan biridir.

Bu bölümde, Çin özellikleri taşıyan demokrasinin farklı bir özelliği daha açıklanıyor.  Etnik özerk bölgeler ve Özyönetim Sistemi Çin’in geniş coğrafyası ve etnik çeşitliliğini dikkate alan komünistlerin geliştirdiği en temel kazanımlardan biridir. Komünal düşünce, özerk bölgeler, halkların kaderleri tayin hakkı ve ulusal kurtuluş harekelerinin başarı ve başarısızlıklarından çıkarılmış deneyimler sonucunda ve Çin’in kültürel ve etnik renkleri de katılarak büyük bir toplumsal örgütlenme ağı inşa edilmiştir.

Çin ulusal kimliğini kabul eden etnik ulus ve azınlıklar birlik içinde farklılıklarını yaşıyor. 155 etnik özerk bölgenin halk kongrelerinin daimi komitelerinde, başkan veya başkan yardımcılığını üstlenen yerel etnik gruplardan vatandaşlar var. Etnik özerk bölgelerin tüm valileri, valilik komisyon üyeleri ve ilçe başkanları etnik grupların vatandaşlarıdır.

Öte yandan, geniş bir özyönetimler ağı ülkenin her tarafına yayılmış. 2020’nin sonu itibariyle, Çin’deki 503.000 idari köyün tamamı köylü komiteleri kurmuş ve ülkedeki 112.000 kentsel topluluğun tümü mahalle komiteleri oluşturmuştur. Şu anda, Çin’de 6.55 milyon işletme ve kamu kurumunu kapsayan 2.81 milyon birinci derecede sendika var.

Bu devasa sistemi merak ediyor ve ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, aşağıda II. bölümün tam metnini okuyabilirsiniz.

II.BÖLÜM-Sağlam Bir Kurumsal Çerçeve

Çin’de, ülkenin efendisi olarak halkın statüsü, ülkedeki tüm sistemlerin temelidir ve devlet yönetimi için işleyişin temelini oluşturur. Tam süreçli halk demokrasisi, eksiksiz kurumsal prosedürleri içerir. Bu iyi koordine edilmiş ve kapsamlı kurumsal prosedürler, Parti’nin ve devletin politikalarıyla halkın özlemlerini bütünleşmeye, halkın ülkenin efendisi olmasını sağlamaya ve açık ve iyi örgütlenmiş çeşitli demokratik kanalları uygulamaya hizmet eder.

 1. Demokratik Halk Diktatörlüğünün Yönetim Sistemi

Anayasa, Çin’i işçi sınıfı tarafından yönetilen ve işçi ve köylü ittifakına dayanan demokratik bir halk diktatörlüğü tarafından yönetilen sosyalist bir ülke olarak tanımlıyor. Devletin temel niteliği, demokratik halk diktatörlüğü tarafından belirlenir.

Çin’de halk, ülkenin efendisi olarak statüsünü sağlamak için demokrasi ve diktatörlüğü birleştiriyor. Bir yandan, Anayasa ve yasalara uygun olarak, devlet işlerini, ekonomik ve kültürel girişimleri ve sosyal işleri çeşitli kanallardan ve çeşitli şekillerde yönetmelerini sağlamak için devletin tüm gücü halka devredilir; Öte yandan Çin, ülkenin siyasi gücünü altüst etmeye veya kamu ve devlet güvenliğini tehlikeye atmaya, hukukun haysiyetini ve düzenini korumaya ve halkın ve devletin çıkarlarını korumaya yönelik her türlü girişime karşı kararlı adımlar atar. Demokrasi ve diktatörlük terimler açısından çelişkili görünüyor, ancak bunlar birlikte halkın ülkenin efendisi statüsünü sağlar. Küçük bir azınlığa büyük çoğunluğun çıkarları için yaptırım uygulanır ve “diktatörlük” demokrasiye hizmet eder.

 1. Halk Kongreleri Sisteminin Yönetim Yapısı

Halkın demokratik diktatörlüğünün yönetim sistemi ile uyumlu siyasi iktidarın örgütsel bir biçimi olan halk kongreleri sistemi, Çin’in temel siyasi sistemidir ve halkın ülkenin efendisi statüsünü garanti altına alır. Aynı zamanda tüm süreçlerde halk demokrasisine önemli bir kurumsal destek sağlar. Bu sistem altında, devletin tüm gücü, ülkenin efendisi olarak statülerini garanti altına almak için halka aittir. Aynı zamanda, ülkenin imparatorluk hanedanlığının yüzyıllar boyunca belirgin olan tarihsel yükseliş ve düşüş döngüsünden kaçınmasına yardımcı olmak için Partinin liderliğini, halkın başlıca konumunu ve hukukun üstünlüğünü bütünleştirir. Bu sistem altında, ulusun geleceği ile ilgili tüm büyük siyasi ilişkiler düzgün bir şekilde yönetilir ve tüm sosyal girişimler devletin etkin merkezi örgütlenmesi altında çalışır. Bu, ulusal birlik ve etnik dayanışmayı sağlar ve ülkenin siyasi yaşamına canlılık, istikrar ve düzenin egemen olmasını sağlar.

Halk, halk kongreleri aracılığıyla devlet gücünü etkin bir şekilde kullanır; halk kongreleri devlet gücünü halk adına toplu olarak kullanır. Ulusal Halk Kongresi (NPC) devlet gücünün en yüksek organıdır. Her düzeydeki yerel halk kongreleri, devlet gücünün yerel kurumlarıdır. Devletin tüm idari, denetim, yargı ve savcılık organları sorumlu oldukları ve denetlendikleri halk kongreleri tarafından oluşturulur.

Halk kongrelerinin dört temel işlevi ve yetkisi vardır:

 • Yasama; NPC ve Daimi Komitesi devletin yasama yetkisini kullanır. NPC, Anayasayı değiştirme ve cezai suçları, sivil işleri, devlet kurumlarını ve diğer konuları düzenleyen temel yasaları yürürlüğe koyma ve değiştirme yetkilerini ve işlevlerini kullanır.
 • Atama; Görevlilerin atanması ve görevden alınması. NPC, ÇHC başkanını ve başkan yardımcısını/başkanlarını, başbakanı, başbakan yardımcısını/başkanlarını ve Danıştay’ın diğer üyelerini, Merkez Askeri Komisyonun başkanını ve diğer üyelerini atama veya görevden alma yetkilerini ve işlevlerini kullanır. Ulusal Denetleme Komisyonu başkanı, Yüksek Halk Mahkemesi başkanı ve Yüksek Halk Savcılığı başsavcısını atar ve görevden alır.
 • Karar verme; NPC, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma plan ve uygulanmasına ilişkin rapor, devlet bütçesi ve uygulanmasına ilişkin ulusal kalkınma ve halkın çıkarları için önemli olan konuları inceleme ve onaylama yetki ve işlevleri kullanır.
 • Denetleme; NPC ve Daimi Komitesi, Anayasanın uygulanmasını, Devlet Konseyi, Ulusal Denetleme Komisyonu, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığının çalışmalarını denetleme hakkını kullanır.

Yerel halk kongreleri ve onların daimi komiteleri, yasaların öngördüğü şekilde ilgili yetki ve işlevleri yerine getirir. Halk kongreleri sistemi, yetki vererek kapsamlı demokrasiyi mümkün kılar.

Halk kongrelerindeki vekiller tamamen halkı temsil eder. Tüm bölgelerden, etnik gruplardan, sektörlerden ve sosyal gruplardan gelirler ve ulusal, il, şehir, ilçe ve ilçe düzeyinde işlev görürler. 2020 yılı sonunda ülke genelinde her düzeyde 2,62 milyon kişi halk kongrelerinde milletvekili olarak görev yapıyordu. Bunların arasında ilçe ve ilçe düzeyindekiler toplamın yüzde 94,5’ini oluşturuyor. Halkla olan yakın bağlarını sonuna kadar kullanan bu vekiller, çeşitli şekil ve kanallardan halkın öneri ve tavsiyelerini isteyerek görevlerini titizlikle yerine getirirler.

Yıllık halk kongreleri, önce tabandan yukarıya doğru ilçe, ilçe, şehir ve il düzeyinde ve ardından en yüksek ulusal düzeyde, halkın isteklerini tam olarak anlamak ve bunları üst düzeylere bildirmek için yapılır. Reformun başlatılması ve 1978’de açılımından bu yana, her yıl NPC oturumunda Parti ve devlet liderlerinin huzurunda, ulusal kalkınma planlarını ve insanların yaşamlarını etkileyen sorunları tartışmak ve halkın beklentilerini ortaya koymak için yaklaşık 3.000 NPC milletvekili toplandı. devlet meselelerinde gündemin başında. Milletvekilleri tarafından öne sürülen önergelerin çoğu dikkatle incelenmiş ve ardından devlet organlarının politika kararlarına dahil edilmiştir.

Halk kongreleri sistemi, ÇKP’nin ülkeyi etkin bir şekilde yönetmede halka önderlik etmesi için kurumsal garanti sağlamıştır. Partinin önerilerini devlet politikalarına dönüştürmesini ve Parti örgütleri tarafından önerilen adayları yasal prosedürler aracılığıyla devlet lideri konumuna getirmesini sağlar. Ayrıca, devlet yönetim organlarına, Partinin ülke ve toplum üzerindeki liderliğini uygulama, Parti ve devletin otoritesini koruma ve Parti ile ülkenin birlik ve dayanışmasını koruma yetkisini verir. Halk kongreleri sistemi, Çin’in ulusal koşullarına ve gerçeklerine uygun olan seçenektir. Devletin sosyalist doğasını somutlaştırır ve halkın temel konumunu ve ulusal gençleşmeyi garanti eder. Tam olarak uygulanmalı, daha da zenginleştirilmeli ve uzun vadeli bir kurum olarak sürdürülmelidir.

 1. ÇKP Liderliği Altında Çok Taraflı İşbirliği ve Siyasi Danışma Sistemi

ÇKP liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi danışma sistemi, Çin’in siyasi çerçevesinin temel bir unsurudur. Anayasa, “Çin Komünist Partisi liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi istişare sistemi gelecekte uzun süre devam edecek ve gelişecektir.” Çin topraklarından çıkan yeni bir model, diğer ülkelerden de öğreniyor ve onların siyasi başarılarının meyvelerini alıyor.

Çin’de muhalefet partisi yok. Ancak Çin’in siyasi parti sistemi, tek parti yönetimi sistemi değildir. Aynı zamanda, birden fazla partinin güç için yarıştığı ve sırayla yönettiği bir parti sistemi de değil. ÇKP’nin devlet gücünü uyguladığı çok partili bir işbirliği sistemidir. ÇKP’ye ek olarak sekiz siyasi parti daha var. [Diğer sekiz siyasi parti, Çin Kuomintang Devrim Komitesi, Çin Demokratik Birliği, Çin Ulusal Demokratik İnşaat Derneği, Çin Demokrasiyi Geliştirme Derneği, Çin Köylü ve İşçi Demokrat Partisi, Çin Zhi Gong Partisi, Jiusan’dır. Toplum ve Tayvan Demokratik Özyönetim Birliği.] Diğer partiler, ÇKP’nin önderliğinde devlet işlerinin yönetimine tam olarak katılırlar.

Halk demokrasisinin ortak bayrağı altında ve uzun vadeli bir arada yaşama, karşılıklı gözetim, samimiyet ve zor zamanları ve sorunları paylaşma ilkelerine saygı duyan ÇKP ve diğer partiler, kendine özgü Çin özelliklerine sahip yeni bir siyasi parti sistemi yarattı ve güçlendirdi.

ÇKP iktidar partisidir ve diğer partiler onun liderliğini kabul ederler. CPC ile yakın işbirliği içindedirler ve danışmanları ve yardımcıları olarak işlev görürler. Forumlar, görüşmeler ve yazılı ve diğer istişare biçimleri aracılığıyla CPC, önemli ulusal ve yerel politikalar ve konularda herhangi bir siyasi partiye (bağlı olmayan) bağlı olmaksızın diğer partiler ve önde gelen kişilerle istişarelerde bulunur. Diğer partilerin ve üye olmayanların demokratik denetimini isteyerek kabul eder. Devlet gücünün uygulanmasında, CPC diğer taraflarla ve bağlı olmayan kuruluşlarla birlikte çalışır. Diğer partilerin üyeleri ve bağlı olmayanlar, halk kongrelerinin, halk kongrelerinin daimi komitelerinin ve her düzeydeki halk kongrelerinin özel komitelerinin toplam milletvekili sayısının belirli bir yüzdesini oluşturur. Bazıları devlet organlarında önde gelen görevlerde bulunuyor. Diğer taraflar ve iştiraki olmayanlar, devlet işlerinin idaresi üzerinde aktif olarak müzakere eder ve katılırlar. Önemli ulusal programlar ve katkıda konusunda değerli danışmanlardır.

Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC), çok partili mekanizmanın önemli bir unsuru olarak hizmet ediyor. Sosyalist danışma demokrasisi için uzmanlaşmış bir organ olan CPPCC, birliği teşvik eder, çok partili işbirliğini güçlendirir ve siyasi danışma sürecinde halk demokrasisini uygular. Geçmişin geleneklerini korur ve çağa ayak uydurur. Çok partili bu mekanizma Çin’in sosyalist demokrasisinin ayırt edici özelliklerini ve güçlü yanlarını yansıtır, sorunlar istişare yoluyla çözer. Devlet yönetim sisteminin önemli bir bileşeni ve siyasi kurumudur.

CPPCC kurumları aracılığıyla, tüm siyasi partilerden, halk kuruluşlarından, etnik gruplardan ve sosyal sektörlerden temsilciler siyasi istişarelerde bulunur. Genel kurul toplantıları, daimi komite toplantıları, başkan toplantıları, özel komite toplantıları, belirli konularda forumlar ve istişare seminerleri gibi mekanizmalar aracılığıyla rutin görevlerini yerine getirir ve önerilerde bulunur, teftiş ve saha araştırmaları yapar ve rapor verirler.  Bu şekilde, eşit düzeyde ve düzenli bir şekilde kapsamlı, yapıcı istişareler yürütürler ve önemli ulusal strateji ve politikalar ile önemli ekonomik ve sosyal konularda görüş ve önerilerde bulunurlar. ÇKP bu görüş ve önerileri toplar ve mantıklı olanları benimser, diğer katılımcılar ise Partinin önerilerini kabul eder ve onun yönergelerini ve politikalarını teşvik eder. Bunu yaparken, güveni arttırır ve şüpheleri ortadan kaldırır, halkın iradesini iletir ve onların bilgeliğinden yararlanır ve kolektif çabalar için ortak bir ideolojik temel oluşturmak için en geniş fikir birliğini oluştururlar.

NPC ve CPPCC Ulusal Komitesinin (İki Oturum) yıllık oturumları her yıl aynı anda yapıldığında, CPPCC Ulusal Komitesi üyeleri müzakere için teklifler sunar. Ayrıca, kanunlarda yapılan değişiklikler ve merkezi hükümetin, Yüksek Halk Mahkemesinin ve Yüksek Halk Savcılığının çalışma raporları hakkındaki tartışmalara katılmak için NPC oturumlarına katılırlar. Bu mekanizma, tüm insanların hükümetin çalışmalarını denetlemede rol oynayabilmesini sağlar ve Çin’in İki Oturuma dayalı kendi demokrasi modelini oluşturur.

ÇKP liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi danışma sistemi, tüm etnik gruplardan ve sosyal sektörlerden azami sayıda insanın çıkarlarını temsil etmenin ve yerine getirmenin kapsamlı ve güvenilir bir yoludur. Sadece az sayıda insan ve çıkar grubunu temsil eden eski siyasi parti sisteminin sakıncalarından kaçınır. Tüm siyasi partileri ve bağlı olmayanları ortak bir amaç doğrultusunda birleştirerek, tek parti yönetiminde yetersiz gözetim risklerini ve çok partili siyasi sistemlerde yöneten partilerin sürekli transferleri ve yıkıcı rekabet sorunlarını etkin bir şekilde azaltır. Standartlaştırılmış kurumsal prosedürler ve düzenlemeler aracılığıyla, bilgili ve demokratik karar almayı sağlamak için fikir ve önerileri bir araya toplar. Batı tarzı siyasi parti sistemlerinin zayıflığından kaçınır: Siyasi partiler karar alırken ve yönetişim uygularken kendi çıkarlarına veya temsil ettikleri sınıfların, bölgelerin ve grupların çıkarlarına göre hareket ederek toplumda bölünmeyi kışkırtır.

 1. Geniş Yurtsever Birleşik Cephe

Birleşik cephe, ÇKP’nin halk desteğini kazandığı ve güçlerini birleştirdiği önemli bir yapıdır. Halk demokrasisini uygulamada Parti, büyük bir birlik ve dayanışmayı sağlamak ve ortaklık ve çeşitliliği dengelemek için birleşik cepheyi her zaman önemli bir konuma yerleştirmiştir. Parti, diğer siyasi partileri, bağımsızları, ÇKP üyesi olmayan aydınları, etnik azınlık ve dini grupları, kamu dışı sektörlerde çalışanları, yeni sosyal gruplara mensup insanları, yurttaşları birleştirmek için koordineli çabalar göstermiştir. Geniş bir konsensüs oluşturmak, ortak zemini genişletmek ve çıkarların yakınlaşmasını sağlamak için birleştirilebilecek tüm güçleri birleştirir ve tüm olumlu faktörleri harekete geçirir. Çin ulusunun bilgeliğini ve gücünü tam olarak bir araya getirmek için, siyasi partiler arasında, etnik gruplar arasında, dinler arasında, sosyal gruplar arasında ve Çin halkı arasında yurtiçinde ve yurtdışında uyumlu ilişkileri sistematik olarak teşvik eder.

CPPCC, Çin halkının yurtsever birleşik cephesinin bir örgütüdür. ÇKP, diğer siyasi partiler, bağlı olmayan kuruluşlar, halk örgütleri, etnik azınlık grupları ve diğer sektörler dahil olmak üzere 34 sektörden temsilciler, Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ve Tayvan’dan yurttaşlar, Çin uyruklularından ve özel olarak davet edilen halk temsilcilerinden oluşur. 13. Ulusal Komite Birinci Oturumu CPPCC’ye yüzde 60,2’si ÇKP üyesi olmayan 2.100’den fazla üye katıldı. Bu da birlik ve beraberlik merkezi olarak önemli işlevini göstermektedir. Vatanseverliği besleyen ve ÇKP’nin liderliğini destekleyen tüm olumlu faktörleri ve güçleri harekete geçirmemize ve farklılıkları bir kenara bırakırken ortak bir zemin arayarak Çin ulusunun gençleşmesi için güçlü bir ittifak kurmamıza olanak sağlar.

 1. Bölgesel Etnik Özerklik Sistemi

Çin birleşik, çok ırklı bir devlettir. ÇKP’nin etnik politikaları, keskin bir ulusal kimlik duygusu oluşturma, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliği sürdürme ve tüm etnik grupların ortak çabalarıyla ortak kalkınma ve refahı sağlama hedefleri üzerine inşa edilmiştir. Bölgesel etnik özerklik sistemi, etnik azınlık nüfusa sahip bölgelerin bölgesel özerklik uygulayabilmesi, özerk organlar kurabilmesi ve devletin birleşik liderliği altında kendi kendini yönetme gücünü kullanabilmesi anlamına gelir. Bu temel siyasi sistem, ülkenin Anayasasında ve Bölgesel Etnik Özerklik Yasasında belirtilmiştir.

Çin’in bölgesel etnik özerkliği, devletin birleşik liderliği altında özerkliktir. Bölgesel bütünlük ve ulusal bütünleşme, özerklik ile birleşmeyi ve etnik faktörleri bölgesel faktörlerle birleştiren ve Çin’in gerçeklerine tamamen uygun olan bölgesel etnik özerkliğin önkoşulları ve temelleridir. Tüm etnik özerk alanlar ülkenin ayrılmaz parçalarıdır ve bu alanların tüm özerk organları, merkezi hükümetin birleşik liderliğine tabi yerel yönetimlerdir.

Bölgesel etnik özerklik, etnik azınlık vatandaşlarının eşitlik ve özgürlük haklarından ve ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak için kurumsal ve politik garantiler sağlar. 155 etnik özerk bölgenin halk kongrelerinin daimi komitelerinde, başkan veya başkan yardımcılığını üstlenen yerel etnik gruplardan vatandaşlar var; Etnik özerk bölgelerin tüm valileri, valilik komisyon üyeleri ve ilçe başkanları etnik grupların vatandaşlarıdır. Merkezi hükümet, tüm etnik azınlık bölgelerinin, oradaki etnik azınlıkların özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre ekonomik ve kültürel kalkınmalarını hızlandırmalarına yardımcı olur.

Bölgesel etnik özerklik sistemi, tüm etnik gruplardan insanların gurur ve sorumluluk duygularını büyük ölçüde artırdı ve parlak bir geleceğe ortaklaşa yönlendirmede onların coşkusunu, inisiyatifini ve yaratıcılığını teşvik etti. Bu kurumsal çerçeve altında, etnik gruplar arasındaki iletişim ve alışverişler ile eşitlik, birlik, karşılıklı yardım ve uyum ile karakterize edilen sosyalist etnik ilişkiler genişlemiştir. Etnik birlik güçlendirildi ve güçlü bir ulusal kimlik duygusu oluşturuldu.

 1. Topluluk Düzeyinde Özyönetim Sistemi

Çin’in devasa nüfusu ve geniş toprakları nedeniyle, topluluk düzeyinde yönetimde büyük bir çeşitlilik vardır. Çin, köylülerin özerkliği, kent sakinlerinin özerkliği ve işçi kongreleri tarafından temsil edilen topluluk düzeyinde bir öz-yönetim sistemi uygulamaktadır. Topluluk düzeyindeki Parti örgütlerinin önderliği ve desteği altında, yerel sakinler, topluma hizmet ederek, kendi kendine eğitim alarak ve kamu denetimini uygulayarak kendi işlerini yönetme demokratik hakkını doğrudan kullanırlar. Bu, etkili bir şekilde insanların haklarına gerçekten saygı gösterilmesini sağlar.

Köylüler ve kent sakinleri kendi kendilerini yönetirler. Topluluk düzeyindeki Parti örgütlerinin önderliğinde, Çin’in kırsal köylerinde ve kentsel topluluklarında yaşayanlar, köylü komiteleri ve bölge sakinleri komiteleri kurarlar ve ait oldukları yerleşim bölgelerinde kamu işleri ve kamu hizmetlerini yürütmek için demokratik haklarını doğrudan kullanırlar:

 • Köylüler ve mahalle sakinleri komitelerini bağımsız demokratik seçimlerle yaparlar.
 • Çeşitli yöntemlerle yerel meselelere ilişkin demokratik istişareler yürütürler.
 • Komite toplantıları ve kongreler yoluyla toplumla ilgili kamu işleri ve kamu hizmetlerini ele alırken demokratik karar almayı temel alırlar.
 • Demokratik yönetim; kendi kendini yönetme, davranış kuralları ve öz düzenleme ile ilgili kendi kurallarını tartışır ve kararlaştırırlar ve işlerini buna göre yürütürler.
 • Demokratik denetim; topluluk işlerinin ele alınmasını denetlemek ve bilgi açıklamayı garanti etmek için köy ve kentsel topluluk işleri denetim komitelerini seçerler.

2020’nin sonu itibariyle, Çin’deki 503.000 idari köyün tamamı köylü komiteleri kurmuş ve ülkedeki 112.000 kentsel topluluğun tümü mahalle komiteleri kurmuştur.

İşletmelerde ve kamu kurumlarında çalışanlar demokratik haklara sahiptir. İşletmeler ve kamu kurumları, temel biçimi işçi kongreleri olan demokratik bir yönetim sistemi uygulamaktadır, böylece işçiler ve personel, acil çıkarlarını ilgilendiren önemli konularda karar vermede aktif rol oynayabilmektedir. Kurul yöneticileri ve kurul denetçileri olarak görev yapan bir çalışma sistemi uyguluyorlar. Hepsi kurumsal işlere açık erişime sahip bir sistem kullanır ve liderlerle iletişim kurmak için günler tespit eder, çalışan-işveren istişarelerine ve üst düzey yöneticilere mektup ve mesajları içeren uygulamaları gerçekleştirir. Bu çabalar, çalışma ilişkilerine aracılık etmek için tasarlanmıştır.

Çalışanları dinlemek, yasal hak ve menfaatlerini korumak ve bu kuruluşların işleyişi, yönetimi ve gelişimi ile ilgili şikayet ve önerileri toplamak. Kurumsal sendika komiteleri, çalışan kongrelerin çalışma mekanizmasıdır. Şu anda, Çin’de 6.55 milyon işletme ve kamu kurumunu kapsayan 2.81 milyon birincil düzeyde sendika var.

Demokratik yenilikler büyük canlılık gösterir. Çinliler çok sayıda popüler ve pragmatik taban uygulamalarını araştırdı ve başlattı. Yerel öz yönetimler; sakinler konseyleri, sakinler atölyeleri, demokratik tartışmalar ve oturumlar, avlu tartışmaları, mahalle toplantıları, çevrimdışı yuvarlak masa toplantıları ve çevrimiçi grup sohbetleri düzenler. Parti komitelerinin temsilcilerini, halk kongrelerinin milletvekillerini ve ÇKPCC üyelerinin kırsal ve kentsel toplulukları ziyaret etmelerini organize eder. Demokrasinin tüm bu gerçekçi ve pragmatik biçimleri, insanları görüş ve önerilerini dile getirmeye ve hayati çıkarlarıyla ilgili konularda kapsamlı istişareler yürütmeye teşvik eder. Bu, birden fazla paydaşın çıkarlarını koordine etmeye, çatışmayı azaltmaya ve taban düzeyinde sosyal istikrar ve uyumu korumaya yardımcı olur. Pek çok başarılı taban deneyimi ve uygulaması sonunda ulusal politikalara dönüşerek Çin demokrasisinin gelişimine canlılık katar.

Topluluk düzeyinde kendi kendini yönetme sistemi, halkın demokrasiyi anlama ve uygulama yeteneğini güçlendirerek Çin demokrasisinin kapsamlı ve gerçek olduğunu gösterdi. Topluluk düzeyinde özyönetim, toplumun tüm “hücrelerine” enerji verir. Taban yönetimini daha canlı ve verimli hale getirir ve sorumlulukların paylaşıldığı ve usulüne uygun olarak yerine getirildiği ve başarıların herkesin keyif aldığı bir taban yönetişim sistemi için sağlam bir kurumsal garanti sağlar.

About Mehmet Tas

Check Also

İtalya, Türkye Gibi Parlamenter Demokrasiden Uzaklaşıyor-M. Taş

Erdoğan ve Bahçeli’nin AYM’ye saldırarak meclisi işlemez hale getirme girişiminin benzerini İtalya’da Giorgia Meloni yapmaya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com