Modernizm ve Post Modernizm – Nevcivan Burçak Balta 

Felsefe ve Bilim bir döneme kadar tavuk yumurta ilişkisine benzer,

Bu ilişkideki kopuş Aydınlanma Çağına Rönesans a kadar sürmüş.

Toplumsal modernite tüm sosyolojik yapıyı değiştirecek bilimsel ve kültürel akımları etkilemiş felsefede sanatta edebiyatta bir birini etkileyen toplumsal gelişimi tetikleyerek çok hızlı değişim ve dönüşüm sağlamıştır

Yazının etkin iletişim aracına dönüşmesiyle matbaanın gelişimi

Salt yazılı metinlerde değil mimaride resimde hatta müzikteki yansımaları 17.-18.yüzyıllarda devam eder.

Bu koşulları sağlayan alt yapıda teknolojinin sanayileşmenin ve buna bağlı üretim ilişkilerinin değişimiyle modernitenin insanın yaşamına yansıması olmuştur.

Erken kapitalist dönemde insanın yaşam tarzının köyden kente geçişiyle sembolize eden daha iyi yaşam şartlarına erişimi toplumun kütlesel değişimini    sağlamış.

Avrupa ülkelerinde Birlikte organizasyonla hareket etmeye başlayan mücadele eden bu nedenle güçlenen ezilenler topraksız köylüler Aristokrasiye başkaldırmış toprak reformuna zorlanmıştı.

Bu çetin mücadelenin sonuçlarına erişim meşakkatli yollardan geçerek iç savaşlar isyanlar sürecinden geçmişti. 1789 da Fransız Jakoben devrimine 1871 de Paris komününe giden bir süreçtir

Feodal üretim ilişkilerinde köleleşen    toprağını kaybeden yoksullaşanlar proleterleşmişti.

Canlı emeğini önceleri küçük işletmelerde süreç içinde fabrikalarda ücret karşılığı satmaya başlamıştı.

Topraksız köylüler proleterlerin oldukça düşük oranda elde edilen ücretle gelir kaynağı ekte etmesi  ile yaşamını sürdürmek zorunda kalışı burjuvazi ve proleterleşen köylülük arasındaki sınıfsal kopuşun arasındaki mesafeyi arttırmış gelişen süreç sınıfsal kopuşunda Burjuvazi- Proletarya olarak açıklar

Modernite modern yaşamın bilimsel buluşların hızı buna paralel yaşamın içinde iş yaşamında teknolojik gelişim  toplumsal alt yapıda sanayileşme ile ilişkilendiren modern çağ ve bu dönemin düşünürlerini  filozoflarını  ekonomik sınıfsal kopuşu ve gelir düzeyinde artan uçuruma dönüşen sınıfsal  çelişkiyi ve bunun, sonucunda ekonomik temelli sınıf ayrımını göz ardı eden yaklaşımı değiştirir.

Toplumsal modernleşmeyi sınıfsal temele oturtan ekonomik verilerle açıklayan Marksistler olmuştur .

Bu koşulların gelişimini hazırlayan düşünsel öncülleri Aydınlanmacılardı.

Voltaire Diderot Rousseau …..Hume  Locke gibi rasyonalistler bu görüşlerin yayılımı sağlamış aynı süreçte fizikte Newton biyolojide Darwin in buluşları 18. Yüzyılda Kant ı Hegel i  ve Sol Hegelcileri felsefe sahnesi çıkarır.

Sol Heykelcilikten Freaubach ve Engels ve de büyük düşünür Marx sahnededir

Fransız Devrimi ve koşullarını yorumlayan filozofların görüşlerinin yarattığı etkiler toplumsal öfkenin fitilini 19. Yüzyıla kadar taşımak üzere çekmiştir.

Bu görüşler dünyayı sarsmış ve değiştirmiştir

Jakoben Fransız Aydınlanma devriminde sınıfsal çelişkinin artışını fark eden toplumsal katmanlar sınıfsal kopuşu ” Eşitlik Kardeşlik Özgürlük ” söyleminde ifade eden sınıfsal farklılığın ortadan kaldırılması isteğidir.

Evrensel İnsan Hakları beyannamesinde vücut bulan ete kemiğe bürünen görüşler anayasal zeminde eşitlik yanında gelir dağılımda da ” eşit işe eşit ücret ” kavramına evrilen Marksizmin ortaya çıkışını sağlar.

İnsan kütlelerinde sömürüsüz toplumun oluşturulması fikrini yaygınlaştırdı.

Aydınlanmanın arkasından gelişen modernizm dünyada yönetimsel değişime monarşilerin kökten yıkılmasına yol açtı.

Birinci paylaşım savaşı ve ikinci paylaşım savaşı arasındaki dönem topluma modernitenin hakim olduğu toplumsal dönüşümler yaşandığı eşitlikçi bir toplum oluşturma süreçlerinin Burjuva demokrasisi versiyonlarında ortaya çıkışını egemen olduğunu gösterir.

Bu sürecin aksaklıkları uygulamada ortaya çıkan yeni toplumsal çelişkileri   eleştirilen görüşlerle felsefede post modernizmin gelişimine neden olduğu görülür.

Bilimin gelişimi yeni yeni buluşlar keşiflerle yaşamı dönüştürürken felsefe değişim dönüşüm eleştiri ile karşı tez üretimiyle gerçekleşmiş olur.

Modernizmin eleştirisi post modernizm metafizik felsefenin tümüyle sonlanmasını idealizmin itibarının azalmasını buna karşılık diyalektik materyalist güçlenmesi sağlar

Post modernizm süreci devam ederken döneme damgasını vuran diyalektik materyalizm yorumlarının da eleştirel sürecine girilmiştir.

1917 de Ekim devrimi ile hayata geçen Reel Sosyalizmin yetmiş yıl süren yönetimsel eleştirisini yapmayı sürdüren Post yapısalcı felsefe akımlarının güçlendiği bir dönemdeyiz.

Post modern yapısalcılık önceli olan tüm felsefe akımlarının eleştirel yorumunu içerir.

Post Modernizme Bakış

Sonuç olarak,

Postmodern felsefenin mantığını çarpıcı birkaç formülasyonlarıyla (bunlar Postmodern felsefenin kendini ifade ettiği ve temel eleştirileri aldığı noktalardır)

şöyle özetleyebiliriz:

Özgünlük yoktur, kopyaya kaynaklık eden de kopyadır ve asıl’a ulaşmak söz konusu olamaz.

Saf gerçeklik ya da olgular yoktur, bakışın bütün olanaklarına yorum ‘un izleri sinmiştir ve bundan kaçılamaz, ayrıca bütün yorumlar önceki ya da başka bir yorumun yorumlanmasıdır.

Hakikat yoktur, öyküleme ve yansılamanın ötesinde tek ve mutlak olarak geçerliliği temellendirilebilecek bir hakikat olamaz.

Metnin dışarısı yoktur, her tür bilgi, ontolojik ya da epistemolojik varsayımları içeren her tür bilgi, metinsel bir okumadır sonuçta, dışsal gönderimleri sürekli metnin içine düşer.

Dilimizin sınırları dünyamızın sınırlarıdır, Wittgenstein’ in söylemiş olduğu gibi, çünkü dilin sınırlarının ötesi bilgiye kapalıdır.

Ve son olarak, ben başkasıdır, ben her zaman zaten başkalarının yaratımı olduğu için.

Nevcivan Burçak Balta

About Mehmet Tas

Check Also

KÜRTLERİN TARİHİNE YOLCULUĞUM (3)-M. Taş

1.Meclis, Mustafa Kemal ve Kürt Özgürlük hareketi Balkanlar ve Ortadoğu bağımsızlık savaşlarıyla çalkalanırken Kürt ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com