KURUCU MECLİS SORUNUNDA LENİN VE TROÇKİ- Mehmet İnanç Turan

25 Ekim 1917 Devrimi’nden önce Geçici Hükümet 12 Kasım 1917’de Kurucu Meclis seçimlerini yapmaya karar vermişti. Bolşevik parti dahil bütün partiler (burjuva partileri de) Ekim 1917 ortalarında parti seçim listelerini, Geçici Hükümet’in (Kerenski hükümetinin) atamış olduğu seçim komisyonuna iletmişti. Ne var ki 25 Ekim’de devrim olmuştu; Sovyetler iktidara gelmişti.
Bolşevikler Kurucu Meclis seçimlerini yapacaklar mıydı? Sorun buydu!
Lenin 1905 yılından beri önce Çarlığa karşı, 1917 Şubat Devrimi’nden sonra Geçici Hükümet’e karşı Kurucu Meclis’in toplanmasını savunmuştu. Hatta Geçici Hükümet’i, Kurucu Meclis’i toplamıyor diye eleştirmişti. Sovyetlerin iktidarı alması halinde, ancak o zaman güvenli biçimde Kurucu Meclis’in toplanacağını söylemişti.
Aslında Sovyetler halkın aktif kesiminin sosyalist iktidarıydı. Kurucu meclis genel oya dayanan, içinde burjuvazinin de olacağı, en iyi ihtimalle parlamenter bir cumhuriyet! İkisi arasında bir çelişki vardı. Sovyet Cumhuriyeti ile Kurucu Meclis’le taçlandırılmış bir burjuva cumhuriyet birlikte yaşayabilir miydi? Sovyetler yaklaşık 20 milyon aktif devrim isteyen halka dayanacaktı. Kurucu Meclis 40 milyonluk, içinde burjuvazinin de olduğu genel oya dayalı seçmenlere. İki iktidar organ arasında çelişki çıkmamasının tek çözümü, Bolşeviklerin Kurucu Meclis seçimlerinde %51 seçmen çoğunluğuna erişmesiydi. Ama devrim, %51 seçmen çoğunluğuna bakılmadan yapılan bir halk hareketi değil miydi?
Bolşeviklerin öncülüğünde Sovyetler iktidarı ele geçirebilirse, yani sosyalist bir cumhuriyet kurulabilirse, Kurucu Meclis’e ne gerek vardı?
***
Gerçekte Lenin’in teorik olarak çözemediği bir sorun vardı. Bolşevikler ve Lenin 1917 Şubat devrimine kadar, Lenin’in İki Taktikeserine bağlı olarak Çarlığa karşı, “Kurucu Meclis” sloganını yükseltmişlerdi. Burjuva demokratik devrim olacak, Çarlık yıkılacak, Geçici hükümet eliyle Kurucu Meclis toplanacaktı.
1917 Şubat devrimiyle Çarlık yıkılmıştı. Lenin’in kendisi Nisan Tezleri’yle birlikte Sovyetlerin iktidarını gündeme almıştı. Burjuva demokratik devrimin tamamlandığını, Lenin Nisan Tezleri’nde söylemişti. Sosyalist devrim hedef haline getirilmişti. Sosyalistlerin burjuvaziye karşı iktidarı alacağı söyleniyordu.
Lenin en azından 1917 Şubat devriminden sonra “Kurucu Meclis” sloganından (dolayısıyla bir Kurucu Meclis iktidarından) vazgeçmesi gerekiyordu.
Lenin için hem sosyalist iktidar organı olan Sovyetleri savunmak, hem de bir burjuva iktidar organı olan Kurucu Meclis’i savunmak çok yaman bir çelişkiydi.
Lenin’in “Bütün iktidar Sovyetlere” dediği andan itibaren Kurucu Meclis’i savunması yanlıştı.
Troçki sürekli devrim düşüncesini 1905 devriminden sonra geliştirmişti. 1905 devriminde ikili iktidar durumunu görmüştü. 1905 devriminde bir tarafta Çarlık iktidarı, diğer tarafta Sovyet iktidarı vardı. Sovyet iktidarı Çarlığı devirebilseydi, burjuva demokratik sorunları sosyalist iktidar altında çözecekti.
Troçki, Çarlığa karşı bir burjuva cumhuriyeti savunmuyordu. Dolayısıyla onun Kurucu Meclis’le taçlanmış bir burjuva iktidarı savunmaya ihtiyacı yoktu. Teorik olarak doğru noktada duruyordu.
Ne var ki, Troçki de Kurucu Meclis’i savunma tuzağına düştü.
7 Ekim 1917’de, Kerenski Geçici Hükümeti’nin bakanlarının katıldığı önparlamentonun açılış töreninde Troçki konuştu. Bolşevik politikaya uygun ve haklı biçimde önparlamentoyu boykot etti. Ama Kurucu Meclis’in toplanmasını da savundu. Troçki şöyle dedi:
Biz halka dönüyoruz! Bütün iktidar Sovyetlere! Tüm toprak halka! Yaşasın acil, adil, demokratik barış! Yaşasın Kurucu Meclis!
Troçki de “Bütün İktidar Sovyetlere” istemiyle, “Yaşasın Kurucu Meclis” istemi arasındaki çelişkiyi göremedi. Kurucu Meclis henüz kurulmamıştı. Ama Sovyetlerin iktidar olduğu yerde, bir parlamenter cumhuriyet olacak Kurucu Meclis’in ne işi vardı? Kurucu Meclis’te proletarya diktasını garantileyen bir çoğunluk nasıl oluşturulacaktı?
Lenin ve Troçki’nin fark etmediği “teorik” çelişki kısa bir süre sonra “pratik” olarak intikamını alacaktı.
***
Ekim devrimi olup, Sovyetler iktidara geldikten ve 12 Kasım’da yapılacak Kurucu Meclis seçimleri partinin önüne geldikten sonra, Lenin tehlikeyi gördü.
Genel oya dayalı Kurucu Meclis seçimlerini Bolşeviklerin %51 çoğunluk sağlayarak kazanması imkânsızdı. Lenin’in ilk aklına gelen şey seçimlerin ertelenmesiydi. Ama şimdiye kadar Lenin’in öncülüğünde Kurucu Meclis’in toplanmasını savunan Bolşevikleri ikna etmesi zordu. Bolşevik parti yönetimi, Kurucu Meclis seçimlerinin ertelenmesine (hele hiç yapılmamasına) tamamen karşıydı.
Lenin istemeye istemeye Kurucu Meclis seçimlerini kabul etti. Biraz farklı tarihte olsa da seçimler olacaktı. Bolşevik partisi daha önceden Geçici Hükümet’in atamış olduğu seçim komisyonunu, komiser olarak denetlenmesi için Uritsky’yi görevlendirdi. Ama komisyon baskı altında tutulduklarını söyleyerek Uritsky ile çalışmayı reddetti. Gene de seçimler yapıldı.
Seçimlerin sonucu Bolşevikler açısından korkunçtu: Sosyalist Devrimciler 16 milyona yakın oy aldılar. Bolşevikler 10 milyona yakın, Menşevikler 1.5 milyon oy aldı. Kadetler (burjuva partisi) 2 milyona yakın oy aldı. Diğer partiler de toplam olarak 11 milyonun üzerinde oy aldılar. Kurucu Meclis’teki 707 vekilin 307’si Sosyalist Devrimci iken, Bolşevikler sadece 175 vekile sahip olacaktı. Lenin’in korktuğu şey başına gelmişti. Kurucu Meclis’te, Sosyalist Devrimci-Menşevik-Kadet ittifakı kurulacaktı.
***
Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı. Ama şimdi de Kurucu Meclis’in toplanıp toplanmayacağı gündemdeydi. Bolşevikler Kurucu Meclis’i toplayacak mıydı, ya da işi sürüncemede mi bırakacaktı? Lenin önce Bolşeviklere ve Sovyet tabanına, Kurucu Meclis’in ne olduğunu açıklamalıydı.
Seçimlerden hemen sonra Sosyalist Devrimci parti resmen sağ ve sol olarak ikiye bölündü. Bolşevikler 15 Kasım 1917’de Sol Sosyalist Devrimcilerle ortak bir toplantı yaptılar. Ve ortak bir hükümet kurdular. Üç Halk Komiserliği’ne (Tarım, Adalet, Posta-Telgraf) Sol Sosyalist devrimciler atandı.
Bu durum Lenin’in elini güçlendirdi; ama Kurucu Meclis’te Bolşeviklere karşı oluşturulacak muhalif çoğunluğu engellemeye yeter miydi?
Lenin daha Kurucu Meclis toplanmadan Kurucu Meclis’e ideolojik savaş açtı. Ekim Devrimi’nden çok önce söylemesi gereken şeyi şimdi söylüyordu. Lenin 2 Aralık 1917’de yaptığı konuşmada; Sovyetler biçimindeki iktidarların, Kurucu Meclis biçimindeki burjuva iktidarlardan üstün olduğunu söyledi. Çünkü monarşinin yıkılmasıyla kurulan Kurucu Meclisler, bir burjuva parlamentosundan başka bir şey vermemişti.
Gerçekten de Lenin doğru söylüyordu. Ama o zaman Lenin niçin Sovyetlerin iktidarı almasını savunurken, aynı zamanda bir burjuva cumhuriyeti verecek Kurucu Meclis’i savunmuştu? Niçin Troçki de ona destek vermişti?
Lenin’in açık açık hata yaptıklarını söylemesi gerekiyordu. Sosyalist iktidar (Sovyetler) gündemdeyken Kurucu Meclis gibi bir burjuva kurumunu gündemden çıkarmak gerekirdi. Troçki sürekli devrimi savunduğu için, Kurucu Meclis’i savunması daha fazla hatalıydı.
Lenin, 12 Aralık 1917’de “Kurucu Meclis Üzerine Tezler’i” yazdı. Bu tezlerin özü, Kurucu Meclis’in toplanması halinde, Sovyet iktidarını tanıması ve onaylamasıydı. Lenin, Kurucu Meclis’e daha açılmadan gözdağı veriyordu. “Bütün İktidar Sovyetlere” şiarına karşı çıkarılan, “Bütün İktidar Kurucu Meclis’e” şiarını reddediyordu. Çünkü ikincisi burjuvazinin (Kadetlerle, Kalendicilerin) sloganıydı.
Bu sözlerin anlamı açıktı. Kurucu Meclis toplandığı zaman Sovyet iktidarının kontrolüne girmezse dağıtılacaktı. Kurucu Meclis 5 Ocak 1918’de toplantıya çağırıldı. Sverdlov, Bolşevik Partisi Merkez Komitesi’nin (artık Sovyetler Birliği Merkez Komitesi’nin), “Emekçi ve Sömürülen Halkın Hakları” bildirgesini okudu ve onaylamasını istedi. Kurucu Meclis bu bildirgeyi 136’ya karşılık 237 oyla reddetti. Sağ Sosyalist Devrimciler, Mecliste çoğunluktaydı. Tartışmalar sabaha kadar devam etti. Sabaha karşı Bolşevikler, Kurucu Meclis’teki karşı devrimci çoğunluğu protesto ederek salonu terk ettiler. Kısa bir zaman sonra Sol Sosyalist devrimciler onları izlediler.
Sovyetler Merkez Komitesi’nin 6 Ocak 1918 kararıyla Kurucu Meclis dağıtıldı. Lenin, Kurucu Meclis’in dağıtılmasını iki nedene dayandırdı. Birinci neden, Kurucu Meclis’in karşı devrimci güçlerin toplandığı bir burjuva parlamento olmasıydı. İkinci neden, Sosyalist Devrimci Parti seçimden sonra ikiye bölünmüştü; ama partilerin seçim listeleri Ekim devriminden önce hazırlanmıştı. Bu nedenle Kurucu meclis kompozisyonu, ülkedeki güçler dengesini doğru yansıtmıyordu.
Lenin ve diğer Bolşeviklerin Kurucu Meclis’i dağıtmaları doğruydu; yoksa Sovyet iktidarı ortadan kalkardı. Ama daha doğrusu; Bolşeviklerin, “Kurucu Meclis” sloganını çok önce (en azından Şubat 1917 devriminden sonra) bırakmalarıydı. Kurucu Meclis’in ne olabileceğini, Kurucu Meclis seçimlerini yapmadan açıklamalarıydı. Kurucu Meclis seçimlerini yapmak, Troçki ve Lenin dahil bütün Bolşeviklerin hatasıydı. Kabul etmek gerekir ki, Kurucu Meclis seçimlerinin yol açacağı tehlikeli sonucu ilk gören de Lenin’di.
(Mehmet İnanç Turan’ın, “Eleştirel Gözle Troçki” adlı kitabından kısaltılarak alınmıştır.)

About Mehmet Tas

Check Also

Gündemden Bir Demet/Kültür/Mustafa Aydin

Oscar’daki Gazze konuşmasının ardından tartışmalar bitmiyor “Gerçek sanatçılar böyle yapar” diyen de var, “Açıkça başarısız …

3 comments

 1. Sait Almış Ferruh arkadaşımın ekim devrimi ve Sovyetler Birliği konusundaki tartışmaları grubun enerjisini tükettiği ve bu tartışmalara son verilmesi gerektiği görüşüne katılmıyorum.
  Ferruh’un sık tekrarlar, görüş empoze etmek gibi haklı olduğu noktalar elbette var.

  Sait Almış
  Sait Almış Ancak başta Ekim devrimi ve Sovyet deneyimi olmak üzere; yenilmiş olanlar dahil yirminci yüzyıl devrimleri (Alman devrimi, Yunanistan Devrimi,Yugoslavya Devrimi, İspanya Devrimi, Çin Devrimi, Portekiz Devrimi) tartışılmadan ve dersler çıkarmadan 21. yüzyılda gerçekleşmesi olası devrimlerin doğru hatta ilerlemesini beklemek yanlış olur. Tarihin ikinci kez yapılacak hataya tahammülü yoktur.

  Vahit Azazi
  Vahit Azazi Kurucu meclis ve bu meclisin kapatılmasi sonucunda daha o yıllarda Rosa Lüxemburg, Kautski ve Lenin arasinda ortaya çikan tartişmalar ve farkli görüler bilinmeden ,”Ekim devrimi” ve sonrasindaki geliŞmelerin anlaŞIlmayacagInI düŞünüyorum, O yillarda komünistler arasinda yasanan kirilma da anlaŞilmaz. Bu nedenle kurucu meclis sürecini öz ama yeterli ülÇüde özetleyen bu kitabin okunmasinda çok yarar görüyorum, Ben bu konuda en az 5 kitap okudum, ama Mehmet arkadaşimizin bu kitabinda anlatilan süreç (yorumlar hariç) harika özetlenmiştir.
  Bu süreci detaylariyla bilmek, eski ezberlerin sorguya çekilme sonucunu da getirecektir, tabi sözüm,gerçekleri ögrenmek isteyenler için .

  Ferruh Erkem
  Ferruh Erkem Nasıl tartışılması gerektiği konusundaki açılımı görmemişsin anlaşılan. Dönemin tarihsel bağlamının yorumlanmasıyla yapılacak tartışmalar hepimizi zenginleştirir. Neden karşı çıktığımı da zaten sen doğru olarak işaretlemişsin. Tartışma artık tartışılan olguyu bozma ve tartışanların ve izleyenlerin bıkkınlığına yol açıyorsa, o artık damakta bozuk bir yemek tadı bırakıyor ve zarar veriyor. Bu kapsamdaki tartışmaların nasıl zararlar verebileceği konusunda yeterli deneyimim var. Bu deneyimlere uygun bir uyarıydı sadece yaptığım, yoksa eleştiri özgürlüğüne zarar vermeyi hiç düşünmem.
  Biraz önce Tuna’nın kitabından paylaştığın bölümü okuduğumda, işte iyi bir başlangıç noktası, diye değerlendirmiştim. Bu yüzden getirdiğin ‘yarım eleştiri’ye katılmıyorum. Selamlar.
  2

  Sait Almış
  Sait Almış bilmukabil…
  1

  Vahit Azazi
  Vahit Azazi “Görüs empoze etmek” üzerine,
  Çogunlugun benimsedigi bir düşünceyi (dogru ya da yanliş) tekrarlamak “Empoze etmek” olmuyor. Ama çogunlugun benimsemedigi bir fikri tekrar etmek “Empoze etmek” oluyor.
  Bu mantik bana Galilo nun “dünya güneşin etrafinda dönüyor,” demesini ve bunu da tekrarlamasini hatirlatti. Çünkü o güne kadar çoğunluk, Güneşin dünyanin etrafinda döndügünü kabul eilyordu. Galilo insanlarin alişamadigi ve bilmedigi bir gerçeği, halka empoze etmeye çalişmasi ne kadar da kötüydü, adeta “damakta bozuk bir yemek tadı veriyordu”????

  Ferruh Erkem Vahit Azazi ?!

  Vahit Azazi
  Vahit Azazi Ferruh Ekrem,bu konuyu burada ancak bu kadacik yazabilirim. tartisma eksenini kaydirmaya hakkim yok. ama biraz önce bu konuda ayri bir baslik altinda bir paylasim yaptim, oraya düsüncelerinle katki yaparsan memnun olurum.

  Fatma Gursoy
  Fatma Gursoy Bu kisa surecte Stalinden ses cikmiyor mu?

  Hasan Iyi
  Hasan Iyi 5 ocak ilk kurucu meclis toplantısına kadetler sokulmadı, çar rejimi ile emperyal güçlerle işbirliği yüzünden karşı devrimci ilan edildiler, toplantıya sol rd ler, bolşevikler, menşevikler ve sağ rd ler katıldı, iktidar sovyetlere teklifi ret edilince bolşevikler ve sol rd ler toplantıyı terk ettikleri zaman, sağ rd ve menşevikler demokratik cumhuriyet iktidarı kurma girişimi en büyük tehlikeyi oluşturmuştu, 100 yıllık gelenek olarak gelen kurucu meclis üç saatlik bir süreç sonuncunda 6 ocak günü işlevini ve geçerliliğini kaybettiği için kapatıldı…

  Hasan Iyi
  Hasan Iyi geçici hükumet Lenin için vatan haini ilan etti, Lenin Danimarka ya kaçtı, geçici hükumete karşı askeri darbe düzenlendiğinde darbeye karşı bolşevikler geçici hükumetten yana tavır koyunca Sovyetler de büyük sevgi ve saygıya sahip oldular…

  Hasan Iyi
  Hasan Iyi ”Ne var ki 25 Ekim’de devrim olmuştu; Sovyetler iktidara gelmişti.”yazılı Sait Almış abi, 25 Ekim de geçici hükumet yıkılmış, yerine Bolşevikler gelmiştir, Bolşevikler için Sovyet İktidarının yolu açılmıştır. Lenin kurucu meclisi, sosyalist devrime giden yolun organı olarak görüyordu, burjuva partilerinin programlarında yer alan kurucu meclis ise burjuva iktidarın organı olarak ele alınıyordu. Lenin, Rus sosyal demokrat işçi partisi programında kurucu meclisi, Çar yönetimine karşı olanların organı olarak savunmuştu…5 ocak 1918 de kurucu meclis seçimlerinde 307 vekil kazanan SDler, kırsal alanlarda köylülerin, toprak sahiplerinin örgütlenmesi, 175 vekil kazanan bolşevikler kent alanlarında işçi ve asker örgütlenmesidir… 25 Ekim 1917 de, geçici hükumetin bulunduğu kışlık sarayı, topları saraya dönük donanma gemisi, kışlık sarayı abluka altına alan devrimci asker konseyi, kışlık saraya giren silahlı işçi kadın erkek ve askerler, geçici hükumeti yıkmış,yerine bolşevikler gelmiştir…6 ocak 1918 de kurucu meclis kapatılmış, iktidar Sovyetlere yönelmiştir, Sovyet (Konsey) örgütlenmesine ağırlık verilmiştir…“Biz halka dönüyoruz! Bütün iktidar Sovyetlere! Tüm toprak halka! Yaşasın acil, adil, demokratik barış! Yaşasın Kurucu Meclis!” Troçki nin bu söyleminde bir yanlışlık yok, bir ikilemde yok, yaşasın kurucu meclis demesinin ana nedeni köylüye toprak vaat etmeleri, 16 milyon oy alma kapılarını aralama taktiği…

  • Bolşevik örgütlenmenin içinde farklı düşüncelerin yer alması hep göz ardı edilir, sanılır ki tüm Bolşevikler, Lenin cidir, yok böyle bir şey…Sanırlar ki Bolşevik örgütleme içi demokrasi yoktur, baştan aşağı yanlış, Bolşevikler Lenin nin bir çok düşüncelerinden farklı düşünüyorlardı, Lenin, bir çok düşüncelerini anlatsa da ikna etmekte zorlandığı dönemleri çok yaşadı, 1918 Brest-Litovsk anlaşması konusunda bile derhal barışı isteyen Lenin, Sol komünistler temsilcisi Buharin, derhal devrimci savaş hazırlıklarının yapılmasını istiyordu, Troçki ne barış ne savaş düşüncesini savunuyordu,Stalin batı hareketi zayıflasa da dayatmalı barışı savunuyordu, Bolşevik örgütlenmenin içinde şiddetli tartışmalar yaşandı. Lenin 15, Troçki 16, Buharin 32 oy aldı… Troçki tartışmaların sonunda devrimci savaş yıkım getirecektir diyerek, Lenin den yana tavrını koydu, Almanlar savaş için hareket etmeye başladığı anda, Lenin nin önerisi kabul edildi ve antlaşma imzalandı…3 Mart 1918 tarih önemli, 25 Ekim de Bolşeviklerin hükumeti ele geçirdikten sonra yaşanılan bir olay…15 Mart 1918 de karar Sovyetler dördüncü kongresinde onaylandı…KM nin dağıtılmasının iki nedeni ele alınmış, ikinci neden çok önemli, yaşanılan üç saatlik KM toplantısın da Kadetler alınmadı, Sdler sağ ve sol bölünmüştü, menşevikler azınlıktı, bolşeviklerle sol Sdler toplantıyı terk edince, sağ sd ile azınlık menşevikler geride kaldı, geride kalanlar toplumu temsil etmiyor, burjuvaziyi ve işbirlikçilerini, toprak sahiplerini temsil ediyordu, bu yüzden özellikle bu yüzden KM nin kapısına kilit vuruldu, KM dağıtıldı…

 2. Hasan Iyi Bolşevik örgütlenmenin içinde farklı düşüncelerin yer alması hep göz ardı edilir, sanılır ki tüm Bolşevikler, Lenin cidir, yok böyle bir şey…Sanırlar ki Bolşevik örgütleme içi demokrasi yoktur, baştan aşağı yanlış, Bolşevikler Lenin nin bir çok düşüncelerinden farklı düşünüyorlardı, Lenin, bir çok düşüncelerini anlatsa da ikna etmekte zorlandığı dönemleri çok yaşadı, 1918 Brest-Litovsk anlaşması konusunda bile derhal barışı isteyen Lenin, Sol komünistler temsilcisi Buharin, derhal devrimci savaş hazırlıklarının yapılmasını istiyordu, Troçki ne barış ne savaş düşüncesini savunuyordu,Stalin batı hareketi zayıflasa da dayatmalı barışı savunuyordu, Bolşevik örgütlenmenin içinde şiddetli tartışmalar yaşandı. Lenin 15, Troçki 16, Buharin 32 oy aldı… Buharin devrimin gelişmiş kapitalist ülkede gerçekleşmesini, devrimin Almanya nın başı çekmesini, Rus devriminden vaz geçilmesini savunduğu için çoğunluğa sahipti…Troçki tartışmaların sonunda devrimci savaş yıkım getirecektir diyerek, Lenin den yana tavrını koydu, Almanlar savaş için hareket etmeye başladığı anda, Lenin nin önerisi kabul edildi ve antlaşma imzalandı…3 Mart 1918 tarih önemli, 25 Ekim de Bolşeviklerin hükumeti ele geçirdikten sonra yaşanılan bir olay…15 Mart 1918 de karar Sovyetler dördüncü kongresinde onaylandı…KM nin dağıtılmasının iki nedeni ele alınmış, ikinci neden çok önemli, yaşanılan üç saatlik KM toplantısın da Kadetler alınmadı, Sdler sağ ve sol bölünmüştü, menşevikler azınlıktı, bolşeviklerle sol Sdler toplantıyı terk edince, sağ sd ile azınlık menşevikler geride kaldı, geride kalanlar toplumu temsil etmiyor, burjuvaziyi ve işbirlikçilerini, toprak sahiplerini temsil ediyordu, bu yüzden özellikle bu yüzden KM nin kapısına kilit vuruldu, KM dağıtıldı… Vahit Azazi abinin söylediği gibi kapatılan KM halkın iradesini temsil etmiyordu…

  Mehmet Tas
  Mehmet Tas Ekim devriminin 100. yılında bu sayfada bu sorunları çok tartıştık Kitaba dönüştürme önerisi bile gelmişti. Bu konulara tekrar girmek istemiyorum. Ama KM’nin kapatılması ve Buharin hakkında söylenenlere katılmadığımı belirtmek isterim.
  Bunu düzenle veya sil

  Vahit Azazi
  Vahit Azazi Hasan,Buharin konusunda yanilyorsun, sosyalist devrimin önce Almanyada gerçeklesmesini isteyen Kamenev ve Zinovyefti. 2. yanilgin,KM bakan seçmek icin toplandiginda, bolşevikler sol sosyalist devrimcilerden bir kadini başkan adayi olarak gösteriyorlar, başkanlik seciminde bolşevikler ve sol sosyalist devrimciler azinlikta kaliyorlar, KM in kapatilmasinin nedeni, bolşeviklerin getirdigi ve onaylanmasini istedikleri, “SOVYETLERIN (KONSEY) tek hükümran kurum olmasini istedikleri içindir, bu öneri çogunlukla reddedilyor ve böylece KM bir daha açilmamak üzere bolşevikler tarafindan karara baglaniyor.
  Diger yandan bolşevik partisinin parti ici demokrasi konusunda yazdiklarinin tamamina katilyorum, bolş1evik partisi 10.kongreye kadar dünyanin en demokratik partisiydi,
  Ama diger yandan KM.in halkin iradesini temsil etmedigi dogru degil, 13 Kasim 1917 de yapilan seç111imler özgür seçimlerdi ve her parti kendi programlariyla seçime katilmişti. bolşeviklerin aldigi oy belli. bolşevikler, toplam olarak oylarin sadece %25 ,ni almişlardi. Lenin KM seçimlerinin sonuçlari belli oluncaya kadar KM aleyhine açik bir beyani olmadi. seçim sonuclari belli olduktan sonradir ki, Lenin KM aleyhine yazmaya başladi, ama buna ragmen KM .başkanlik secimlerine katildi.
  Bu konuda benim icin sorunun dügüm noktasi şudur. “Ekim devrimi” ve sonrasinda yaşananlar, Şubat devrimi nin kazanimlarini yok ettimi,etmedimi? Şubat -Ekim arasinda Rusyada yaşanan özgürlük ortamini “Ekim devrımı”yok ettimi,etmedimi? Ben buraya bakiyorum.

  Hasan Iyi
  Hasan Iyi okumalarımda, dört farklı görüşe sahip uluslar arası akademisyenlerin araştırma yazılarında yer alıyor, Buharin konusu, Mehmet Tas abi katılmadığı, sen yanılgı içinde olduğumu dile getirmişsin, ben sabit görüşlü insan değilim, onların ortak düşüncelerini dile getirdim, yanlış düşünüyor da olabilirim, sorgulamalarım da devam ediyor, yanlışlıktan dönebilirim…

  Hasan Iyi
  Hasan Iyi KM konusu konusu da M.Tuna abinin tarihsel değerlendirmesin de 237 oya karşı 136 oy rakamları bir çok yazılarda yer alıyor, oylanan konu kimisinde iktidar sovyetlere önermesi işleniyor, kimisinde sol sd ortak başkan adayı oylaması diyor, KM açılışını en yaşlı olan yapıyor, seçilen sağ sd ve menşevik aday…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com