DOĞRUDAN DEMOKRASİ ÜSTÜNE GÖRÜŞLER- Alişan Özdemir ve İbrahim Özkurt

HER TÜRLÜ ÖRGÜTLENME İÇİN DOĞRUDAN DEMOKRATİK TÜZÜK

Alişan Özdemir

Doğrudan demokrasinin olmadığı günümüz toplumunda; köy, kooperatif, dernek, sendika, hatta parti gibi örgütlerde bilinçli kişiler doğrudan demokrasi ilkelerini uygulayabilir. Doğrudan demokrasinin yönetim ilkeleri şunlardır:

1- Örgütlenme; grupların bir araya gelmesiyle değil, bireylerin bir araya gelmesiyle olur.

2- Örgütlenme, bir insan çevresinde değil, bir görüş, bir ilke ya da bir amaç çevresinde yapılır.

3- Örgütün tek önderi ya da başkanı yoktur, ortak önderlik vardır. Hiçbir birey öteki bireylerden önde ya da arkada değildir.

4- Temel ve önemli kararlar Genel Kurul’da ve “genel üye toplantılarında” alınır.

5- Kararlar, tüm üyelerinin katılımıyla ve oybirliğiyle alınır. Oybirliği sağlanamazsa, üye tamsayısının 3/4 çoğunluğuyla alınan karar uygulamaya geçirilir, ama azınlıkta kalanların karara uymama, eleştirilerini sürdürme hakkı vardır. Nitelikli çoğunluk sağlanamazsa karar alınmaz.

6- Üyelerin en az %30’u isterse, karar yeniden görüşülüp değerlendirilir.

7- Yürütme Kurulu; Genel Kurul’un verdiği görevleri yürütmek, çalışma kurulları ve üyeler arasında eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.

8- Üyeler; yetenek, bilgi, deneyim ve becerilerine (liyakat) göre görev ve sorumluluk alır. Görev için çok aday olursa, aralarında seçim ya da ad çekme yapılır.

9- Uygun aralıklarla, tüm görevlendirmeler gözden geçirilir. Gerekli özeni ve başarıyı gösteremeyen görevlinin yerine yeterli ve gönüllü başka bir birey görevlendirilir.

10- Üyeler birlikte yardımlaşarak çalışır. Gerekli durumlarda görevler için kurullar oluşturulur.

Xxxxx

İbrahim Özkurt

İbrahim Özkurt

DOĞRUDAN DEMOKRASİ İLE İŞLEYEN, MECLİSLERE DAYALI PARTİ İÇİN TÜZÜK ÖNERİSİ.

Madde 1. PARTİNİN ADI :………………………………….

Madde 2. PARTİNİN TANIMI VE AMACI:

……………………………… Mülk sahibi sınıfların devletleri kanalı ile beş bin yıldır büyük insanlığa ve diğer canlılara yaşattıkları tüm kötülüklerine karşı komünal bir yaşama ulaşabilmenin yolunun toplumsal ekolojiye dayalı, ademi merkeziyetçi özgürlükçü yerel yönetimlerin devlete ve özelmülkiyete karşı meydan okumasından geçtiğini, bunun gerçekleşmesi için de yurttaşların başta yaşam ve çalışma alanlarında kendi kendilerini yönetmesine aracılık ya da yardımcılık yapmak üzere doğrudan demokratik meclislerin inşası için kurduğu ortak koordinasyon partisidir.

Klasik sol, (Marksist-Anarşist) er geç bir dünya devrimi ile tüm kötülüklerin bertaraf edilerek, devletsiz bir geleceğin inşa edilebileceğine dair boş inanç peşinde. Zira, geçmişte yaşanan “devrimlerin” neden “devrimi” yapanların öz yönetimi ile sonuçlanmadığını, Anarşistler yönetimi neden burjuvalara teslim ettiklerini, Marksist Leninistler ise iktidarı ele geçirmelerine karşın nasıl oldu da yeniden egemenlik mekanizmaları inşa ettiklerini ve devleti daha da güçlendirdiklerini sorgulamaksızın bekliyorlar dünya devrimini.

Partimiz ise; kendi yaşam ve çalışma alanlarında, içinde yaşadığı sorunların çözümüne dair karar süreçlerine doğrudan katılmayan, yanı sıra bugünden meclislerde dayanışma, yardımlaşma ve iş birlikleri inşa etmeyen emekçi insanlığın dünya devrimi de gerçekleştirseler, egemenlik mekanizmasını sonlandırarak devletsiz bir gelecek inşa edemeyeceklerini ve yeniden egemenlik ilişkilerinin devam edeceğini düşünüyor.

Bu nedenle partimiz, emekçi büyük insanlığı; içinde yaşadığı tüm sorunların çözümüne dair karar süreçlerine dahil olarak, politikanın da öznesi olmasını, bunun gerçekleşebilmesi için de doğrudan demokrasi ile işleyen MECLİSLERDE örgütlemelerine aracılık etmeyi amaçlıyor. Ki, kendi belediyelerini ademi merkeziyetçilikle kendileri yönetip, devleti de özyönetimlere dayalı federasyon ve konfederasyonlar şeklinde parçalayıp sönümleyerek devletsiz bir yaşamı bizzat büyük insanlık kendisi inşa edebilsin.

Madde 3. PARTİNİN NİTELİĞİ VE İÇ İŞLEYİŞİ.

Partinin niteliğini; Dayandığı emekçi sınıflar ve yandaşı güçler ile birlikte kısa, orta ve nihai hedef için yaratacağı mücadele, oluşturacağı kültür ve kurguladığı iç demokrasisi ve Enternasyonal karakteri tayin eder.

İÇ İŞLEYİŞİ.

Geçmişin yöneten-yönetilen ilişkisine dayalı iç işleyişlerde, yöneteninde yönetileninde özgür olamadığı, özgür olmayan insanların da özgürlük inşa edemeyeceğin tespitin den hareketle DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ iç işleyiş olarak benimser.

Madde 4. ÜYELİK:

Partinin amacını ve iç işleyişini benimseyen, maddi ve manevi işlevlselliği kabul eden herkes partiye üye olabilir.

Madde 5. ÜYELİK YÖNTEMİ:

Partiye üyelik başvurusu, kişinin yaşadığı ya da çalıştığı alanın MECLİSİNE yapılır. Üyelik başvurusu; 4 nüsha olan üyelik fişi doldurularak ve imzalanarak yapılır. Başvurana alındı belgesi verilir. Üyeliğin kabulü ya da reddi meclisin çoğunluğunun katıldığı ilk toplantısında kararlaştırılır. Bu karar kesindir. Üyeliği kesinleşen kişiye fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Üyenin kayıt fişinin bir nüshası ilçe koordinasyon kuruluna, bir nüshası il koordinasyon kuruluna, bir nüshası da merkez koordinasyon kuruluna gönderilir.

Madde 6. PARTİNİN ORGANLARI:

 1. BÜYÜK KONGRE
 2. PARTİ SÖZCÜLERİ (Temsili demokrasilerde bunlara Başkan denir)
 3. GENEL KOORDİNASYON KURUMU (Bunlara da Genel Yönetim Kurulu denir)
 4. İL KONGRESİ
 5. İL KOORDİNASYON KURUMU (Bunlara da İl Yönetim Kururlu denir)
 6. İL SÖZCÜLERİ ( Buna da İl Başkanı denir)
 7. İLÇE KONGRESİ
 8. İLÇE KOORDİNASYON KURUMU (Buna da İl Yönetim Kurulu denir)
 9. İLÇE SÖZCÜLERİ (Buna da İlçe Başkanı denir)
 10. BELDE KONGRESİ
 11. BELDE KOORDİNASYON KURUMU ( Bunlara da Belde Yönetim Kurulu denir)
 12. BELDE SÖZCÜLERİ (Buna da Belde Başkanı denir)

Madde 7. BÜYÜK KONGRE

 1. Büyük kongre, kongrenin yapılacağı salonun kapasitesi kaç kişilik ise o sayıda görevli sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir.
 2. Sözcüler, illerin üye sayılarına oranına göre tespit edilir.
 3. Partinin sözcüleri ve Genel koordinasyon kurulu üyeleri dışında ki doğal üyeliği partimiz reddeder.
 4. Büyük kongre ……. yılda bir toplanır.

KONGRENİN İŞLEVİ

 1. Uluslararası, bölge ve ulusal sınırların toplumsal ekolojik mücadelelerinin ve sistem karşıtı tüm mücadelelerin deney ve bilgi aktarımları yapılır. İl, ilçe ve özellikle meclislere yönelik bağlayıcı olmayan TAVSİYE kararları oluşturulur. Tavsiye kararlarının dışında hiçbir bağlayıcı karar alamaz.
 2. Partinin hesaplarını inceleyerek yasal şartları yerine getirir.

Madde 8. PARTİ SÖZCÜLERİ (Tekrar hatırlatayım. Bunlara temsili demokraside BAŞKAN denir)

Parti sözcüleri, partinin tüm üyelerinin katılımı ile elektronik posta aracılığı ile gönüllü adaylar içinden bir kadın bir erkek olmak üzere dönemsel olarak seçilirler. Ya da gönüllüler arasından kura ile oluşturulur.

Görev ve sorumlulukları:

Partinin ulusal ve uluslararası sözcülüğünü yaparlar. Sözcülük esnasında kişisel görüşlerini partinin görüşleri diyerek dillendiremezler. Özellikle basına ve kamuoyuna karşı partinin genel çizgisi ve amacı dahilinde inisiyatif kullanabilirler. Partinin güvenini yitirmeleri söz konusu olursa her an geri çağırılırlar. Geri çağırmanın işleyişi, doğrudan demokrasi işletilerek belirlenir.

Madde 9. GENEL KOORDİNASYON KURUMU (GKK)

Partinin ihtiyaçları oranında gönüllülerin içinden seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi:

Partinin tüm üyelerinin katılımı ile parti sözcüsünün seçildiği gün elektronik posta aracılığı ile seçilirler.

Görev ve sorumlulukları:

a.Genel Koordinasyon Kurumu, Partinin ulusal ve uluslar arası çapta koordinasyonunun sağlanmasından sorumludurlar. Karar organı değildir. Diledikleri her kurum ve meclise tavsiyelerde bulunurlar. Özellikle her hangi bir yerde yürütülen başarı ya da başarısızlık örneklerini, başka uluslardaki mücadele deneylerini partiyle paylaşırlar.

b.GKK, Teknik ve uzmanlık isteyen konular için kendi içinden birer sözcünün sorumluluğunda komisyonlar oluşturur. Her komisyonun GKK sözcüsü, partinin gönüllüleri arasından ihtiyacı olan kişileri özgürce belirler.

 1. GKK hangi aralıklarla toplanacağını kendileri tartışarak belirler ve partiye bildirirler.
 2. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılırlar. Toplantılara kimlerin katılacağını GKK belirler.

Madde 10. İL KONGRESİ

İl kongresi de, kongrenin yapılacağı salonun kapasitesine göre ilçe kongrelerinden görevlendirilecek sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir. Üye sayısı az olan illerde, salonun kapasitesi elverirse, ilin tüm üyelerinin katılımı sağlanır.

İbrahim Özkurt

KONGRENİN İŞLEVİ

 1. İldeki çalışmaların ve mücadelelerin değerlendirilmesi yapılır. Tavsiye nitelikli kararlar alınır.
 2. Hesaplar vs. yasal şartların yerine getirilmesi sağlanır.

Madde 11. İL SÖZCÜLERİ

İl sözcüleri gönüllü adaylar arasından, ildeki partinin tüm üyeleri tarafından bir kadın bir erkek olmak üzere elektronik posta aracılığı ile seçilir. ( Ya da kura ile )

Görev ve sorumlulukları:

Sözcülüğün ve koordinasyonun ötesinde hiçbir yetkileri yoktur.

Parti sözcülüğüne benzer işlevleri yerine getirirler.

Madde 12. İL KOORDİNASYON KURUMU

Her ilin ihtiyacı oranında ve gönüllüler arasından seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi:

İldeki tüm üyelerin katılımı ile ve elektronik posta aracılığı ile oluşturulur.

Görev ve sorumlulukları:

 1. Adından da anlaşılacağı üzere karar organı değillerdir. İldeki ve ile bağlı ilçelerdeki çalışmaların koor-dinasyonunu sağlarlar. İlçelerin (özellikle hukuki, teknik ve uzmanlık konusundaki) ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar. Diğer illerdeki çalışmaların takibini yaparlar. İlçelerdeki harekete tavsiyelerde bulunurlar.
 2. Özellikle büyük şehirlerde ihtiyaç duyarlarsa hukuki, teknik ve uzmanlık komisyonları oluştururlar.
 3. Hangi aralıklarla toplanacaklarına kendileri karar verir ve ildeki üyelerin tamamına bildirirler.

Madde 13. İLÇE KONGRESİ

İlçede ki salonun kapasitesi oranında ve meclislerin sayıları oranında ve meclislerce görevlendirilen sözcülerin katılımı ile gerçekleştirilir. Sayıları az olan ilçelerde yine salonun elvermesi halinde tüm üyelerin katılımı sağlanır.

KONGRENİN İŞLEVİ

 1. İlçedeki çalışmaların her konuda geçmiş muhasebesi yapılır. Tavsiye nitelikli kararlar alır.
 2. Hesaplar vs. yasal şartların yerine getirilmesini sağlar.

Madde 14. İLÇE SÖZCÜLERİ

İlçe sözcüleri de salon yeterli ise tüm üyelerin katılımı ile bir kadın bir erkek olmak üzere iki kişi olarak gönüllü adaylar arasından seçilirler. Salon yeterli değilse ilçenin tüm üyelerince elektronik posta aracılığıyla seçilirler. ( Ya da kura ile )

Görev ve sorumlulukları:

Sözcülüğün ve koordinasyonun ötesinde hiçbir yetkileri yoktur.

Madde 15. İLÇE KOORDİNASYON KURUMU

Her ilçenin ihtiyacı oranında gönüllüler arasından seçilirler. ( Ya da kura ile )

Seçimi: İlçedeki tüm üyelerin doğrudan katılımı ile seçilirler.

Görev ve sorumlulukları:

 1. Adından da anlaşılacağı üzere karar organı değildir. İlçedeki çalışmaların koordinasyonundan sorumludurlar.
 2. İlçedeki MECLİSLERİN her tür ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar. Meclislere tavsiyelerde bulunurlar.
 3. Meclislerin her türlü hukuki, teknik ve uzmanlık konularına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumludurlar.
 4. Hangi aralıklarla toplanacaklarına kendileri karar verirler. Olağan ya da olağanüstü toplantılarını tüm meclislere gündemi ile birlikte duyururlar.

Madde 16. BELDE KONGRESİ

Belde kongresi, sözcüleri ve koordinasyonu da ilçe gibi aynı şekilde değerlendirilmeli.

Madde 17.MECLİSLER:

İlçe ve beldelerdeki çalışma ve yaşam alanlarında bir araya gelen parti üyeleri, işyerlerinde İŞÇİ MECLİSLERİ, Mahallelerde ise MAHALLE MECLİSLERİNİN kurulmasına öncülük ederler. Kadın meclislerini ise mutlaka kurar. Bunların yanı sıra ilçenin özgün yapısına göre akla gelebilecek her tür MECLİSİN kurulmasını da gerçekleştirir. (Gençlik, Emekliler, ekoloji vb. gibi)

Meclisler, sayılarını kendileri kararlaştırır. Partili meclis üyeleri meclislerinin her tür faaliyetini derhal belde ve ilçe koordinasyon kurumuna bildirirler. Yer değişimleri yine anında koordinasyonlara bildirilir.

NEDEN MECLİS?

Meclisler partinin can damarlarıdır. Sosyal, kültürel, demokratik, ekonomik; Kısacası yaşamın her alanında, kurulu düzenle mücadeleyi özellikle partili üyeler günün 24 saatinde MECLİSLERLE işletirler. Meclis ve Komünler sadece mücadele örgütleri değil, aynı zamanda komün al bir geleceğin çalışma ve yaşam alanlarında ki ilk nüveleridirler. İçinde yaşanılan kapitalist devleti parçalama hedefiyle; bir yandan işlevsizleştirmek için mücadele ederlerken diğer yandan kendi yaşam ve çalışma alanlarında kalıcı ve işlevsel komün al yapıları da oluştururlar. Kısacası, ulus devletin belediyelerini doğrudan Ademi Merkeziyetçi yöntemle, yönetmek adına her tür mücadeleyi yürütürler. Ulus devleti, federasyon ve konfederasyonlar şeklinde ademi merkeziyetçi öz yönetimlere parçalayarak sonlandırmayı amaçlar.

İÇ İŞLEYİŞ ve DİĞER HUSUSLAR

Meclisler kendi içinde DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ işletir.

İşçiler, emekçiler, çevreciler, feministler, farklı cinsel tercihi olanlar, barış güçleri vb. kısacası toplumun tüm ezilen güçleri özellikle meclislerde buluşturulmaya çalışılır. Bu buluşma aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma, paylaşma kültürünün inşası için zorunluluk olarak ele alınır.

Her Meclis ve Komün, kurumsallaşmasını doğrudan demokrasiyi işleterek kendisi kararlaştırır. Çünkü her çalışma ve yaşam alanı birbirinden farklıdır.

Partili meclis üyeleri, kurumsallaşmalar belde ve ilçe koordinasyonuna gerekçeleri ile bildirir.

Meclisler ihtiyaç ekonomisi odaklı Komünal ÜRETİM ve TÜKETİM kooperatiflerinin de kurulmasına öncülük ederler. Kooperatifler, öylesine kapsayıcı ele alınır ki, ulusal çaptaki üretim, tüketim, dağıtım ve paylaşım la sınırlı kalmaz, dünyanın diğer uluslarındaki benzer kooperatifler ile uluslararası dağıtım, paylaşımın ve değiş tokuş ekonomisini yeniden canlandırmaya çalışırlar. Kooperatiflerin zamanla kapitalist işletmelere dönüşmesine meydan vermemek için her türlü önlem alınır.

Madde 18. MALİ HÜKÜMLER

Yasaların öngördüğü şekilde belirlenir.

Madde 19. DİSİPLİN İŞLERİ

Her kurum ve kurul kendi iç disiplinini kendisi sağlar.

Mad de 20. DEFTERLER

Tutulacak defterler vs. yasaların ön gördüğü şekilde yapılır.

Madde 21. SEÇİMLERE GİRME

Yerel (Belediye) seçimlere mutlaka parti olarak girilir. Genel seçimlere (milletvekilliği- cumhurbaşkanlığı gibi) girilip girilmemesini parti doğrudan demokrasiyi işleterek karar verir.

İbrahim Özkurt

xxx

Alişan Özdemir

İbrahim Özkurt, daha önce de eleştirmiştim, sözcülerin koordinasyon kurullarından ayrı seçilmesi yanlıştır, demokratik değildir. Onlar, koordinasyon kurallarından bağımsız iş yapamazlar. Sözcüleri koordinasyon kurulu seçer, gerektiğinde kolayca geri alabilir.

Seçimlerde, seçileceklerin özellikleri yanında, kongreye katılım oranı ya da kaç oy alanın seçileceği de önemlidir. Meclis ya da kurullarda karar alırken yine insanların katılım oranı ve kaç oyla karar alınabileceği önemlidir. Tüzük önerinde bunlara yer vermemişsin.

Örneğin, 100 insanın katılması gereken toplantıya 10 üye katılmış ve 6 üyenin kabulüyle karar alınmışsa, “Bu karar geçerlidir!” diyemezsin.

Xxx

Safa Gürsoy

Alişan Özdemir Arkadaslar degisik isimlerle adlandirilan topluluk ekonomik, siyasi modeller icinde DD nin islerlik kazanma sansi kamu ve özel sektör kutuplasmasindan kurtulacak örgutsel yapilar olusturmaktir.

Abd ye 250 sene önce göc eden Cinli ahalinin kendi örgutlulugunun sinayan bir modeldir. Cinli göcmenler ne kamudan nede özel yatirimcidan destek aldilar, öncelikle kendi örgutlerini olusturdular. Isvecte turkler kamu yardimlariyla örgutlendiler, yardimlar kesilince dagildilar. Bu alanda hazirlanip zoom sohbetleri glrus alisverisimizi kolaylastirir.

About Mehmet Tas

Check Also

KÜRTLERİN TARİHİNE YOLCULUĞUM (3)-M. Taş

1.Meclis, Mustafa Kemal ve Kürt Özgürlük hareketi Balkanlar ve Ortadoğu bağımsızlık savaşlarıyla çalkalanırken Kürt ve …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com