Yeni Dünya da Yeni Manifestolar Yazılmalı Deneme…..Nevcivan Balta

Dünya siyasi tarihinde sosyalist hareketler ve hâtta Komünist partiler sosyal demokrat partiler içinden çıkmıştır.
İngilterede, Fransa da ,Almanya da hatta SSCB de devrim öncesinde toplumun ezilen sınıfları köylüler, işçiler, küçük burjuva aydınlar, reformistler, anarşistler , tüm muhaliflerin temsilcisi gruplar geniş tabanda cephe sisteminde sosyal demokrat partilerde örgütlenmiştir.
İşçi sınıfı mücadelesinin Milatı 1900 lü yıllarda sanayi devrimi gerçekleşmiş, sömürülenlerin hak arama mücadeleside bu süreçte başlamıştır.
Ülkeler arası paylaşım savaşlarının başladığı koşullarda sosyal demokrat partilerdeki cepheleşme muhalefeti ülke sınırlarını korunma amaçlı sınırda cephelerde omuz omuza savaştılar .
Sosyal demokrat partiler içindeki İdeolojik ayrışma yıllar sonra gerçekleşirken insanlığın ortak sorunu 1. Paylaşım savaşının tahribatın yakıcılığı, bu ortak sorun karşısında cepheleşmeyi gerektirmiştir .
1900 lerden günümüze kadar süren sınıfsal mücadeleler ülkelerde güçlü demokrasileri , uzun veya kısa soluklu ulusal devrimleri , SSCB ve Doğu bloğu ülkelerinde monarşileri devirerek emekçilerin iktidarını sağlamıştır.
Sömürge ülkelerde , Asya da , Afrika da ,Güney Amerika Ülkelerinde de ulusal kurtuluş savaşı mücadelelerine ilham kaynağı olmuştur .
Bu mücadeleler tüm dünyada demokratik kitle örgütlerini ve hareketlerinin mayası olmuş sınıfsal mücadele zemini kalıcılaşmıştır.
İşçi Sınıfının önderliğindeki demokratik mücadele deneyiminden Avrupa ülkelerinde gerçekleşen dünya halklarının örnek aldığı çoğulcu parlementer sisteme dayalı güçlü demokratik yönetim modelleri daha da güçlenerek devam ediyor.
1900 lerin devrimci sınıfları , Köylüler , sanayileşme ile ortaya çıkan işçiler ve küçük burjuva aydınlarından oluşuyordu.
Paris komününde küçük burjuva aydınları etkili olurken 1917 Ekim Devriminde köylü işçi ve küçük burjuva aydınlarının ortak sınıfsal mücadelesi etkili olmuştur
20.yüzyılın başında sanayi devrimiyle üretim araçları makineleşmiş fabrikalarda teknolojik yeniliklerle üretimi sağlayan artı değeri üreten işçi sınıfını ve örgütlü gücünü öne çıkarmıştır.
Eğitim ve kültürel düzeyde aydınlanma sınıf bilinci arttırmıştır.
1900 lerin sanayileşen ülkelerinde sendikalarda , sınıfsal mücadele örgütlenirken ülkeler bir birinden esinlenmiş Enternasyonal dayanışmayla demokratik kitle hareketleri hak , hukuk, adalet, özgürlük ,eşitlik ,kardeşlik prensibleri temelinde dünya geneline dalga dalga yayılmıştır .
Ezilenlerin örgütlü mücadelesinde işçi haklarında , yaşam standartlarının iyileşmesinde , ücret arttırımında , eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik isteklere burjuvazi tavizler vermiştir.
Bu tavizler özünde ulusal burjuvazinin çıkarlarına uygun nitelikli insan gücü sağlamayı amaçlamıştır.
Avrupa da ve Sosyalizm den kapitalizme geçen doğu bloku ülkelerinde demokratik kurumların alt yapısı bu zorlu mücadele sürecinden geçmiştir.
Monarşilerden Cumhuriyetlere geçişte örgütlü demokratik kurumsal yapıların rolü olmuştur .Demokratik kazanımlar uzun ve meşakkatli bir süreçte gerçekleşirken , her ülkede kanlı savaşlara, insan neslini yok edecek salgın hastalıklarla mücadeleyede sebep olmuştur.
Burjuvazi açısından amaç , sermaye ve meta üretimi elde etme , savaş koşullarında sermayenin el değiştirmesi mücadelesidir.
Bu mücadele ülke halklarını yoksullaştırmıştır . 1. ve 2. Dünya paylaşım savaşları bu süreçleri yansıtan örneklerdir
Kapitalist Sermayenin elde tutulması, elde edilen arti değerin büyük payının kapitalist patronların elinde kalması , bu sınıfı oluşturan ailelerin varlığını sürdürme mücadelesi savaşlara ve sömürge ülkelerde bölgesel iç çatışmalara sebep olmuştur.
1900 lü yıllarda tarımsal üretiminden , sanayiye geçişte ilk adım yeraltı maden kaynakları , maden işletmelerinin elde edilmesi olmuştur.
Bu süreçte Avrupa da madenlerde çalışan emekçilerin yoksulluğu açlığı romanlara konu olmuştur .
Sanayinin gelişimi kol gücünden makineleşmeye geçişi sağlarken, madenlerden entegre sanayi fabrikalarının kurulmasına, bu fabrikalar ülkelerin yerel burjuvazisini geliştirmiştir.
Emekçiler işçiler kendi yaşamsal koşullarını iyileştirmek , ücretlerinin artırılması sekiz saatlik iş günü , iş güvenliği mücadelesinde ekonomik ve sosyal haklar elde etmiştir.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen üretim araçları kazancı arttırırken bir yandanda emperyalizmin ortaya çıkışı, tekelci sermayeni okyanus ötesi keşifleri sömürge ülkelerden elde edilen sömürü kaynakları sağlamış.
Artı değerden büyük pay patrona , payın çok küçük miktarıda göreceli olarak emekçilerin gelirine aktarılmıştır.
Emperyalist ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelir artışına , emekçilerin yaşam koşullarını iyileşmesine sebep olmuştur.
2020 dünyasında emek sermaye çelişkisi özünde değişmezken, 1900 lü yıllara göre görece olarak ezilenlerin, emekçilerin yaşam standartları iyileşmiş ,emek sermaye çelişkisine farklı küresel sorunlar eklenmiştir.
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte Üretim ilişkileri değişerek kol gücünden makineleşmeye geçiş yaşanmış , bu yüzyılda da Bilgi toplumu oluşmuş teknolojiyle birlikte dünya da kafa emeği kol gücü ve makine gücünü kontrol ederek öne çıkıyor. Bilgi kafa emeğide ücret karşılığı satılır duruma gelmiştir.
20 . yüzyılın devrimci sınıfı işçiler , kol emekçileri mavi yakalılar olurken , 21. yüz yılda buna kafa emekçisi bilgisini fikirlerini satan beyaz yakalı emek gücü eklemiştir.
Günümüzde Siber teknoloji ve robotik teknolojinin gelişimi bu sınıfın etkisini gittikçe arttırıyor.
Bu günün dünyadında işsizlik, emek ve sermaye çelişkisi kaynaklı yoksulluk artarken ,emperyalist devletlerden sömürgelere en zengininden en fakirine farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar ekolojik dengenin bozulmasından , çevresel faktörlerin iklim değişiminden etkileniyor.
Dünya da baş gösteren salgın hastalıklar dünyanın geleceği ile ilgili canlı yaşamının tehlikeye girmesi kaygısını arttırıyor.
Ekonomik kriz sarmalıda geçim sıkıntısı yaşayan emekçilerle birlikte Emperyalizme ve onun uygulamalarına karşı mücadele zemini çeşitlenerek genişleyerek değiştiriyor.
Dünya genelinde küresel birbirine organik olarak bağlı ülke yönetimlerini oluştururken, toplumsal refleks yaygın toplumsal muhalefete neden oluyor.
1900 lerin devrimci sınıfı işçi sınıfı , bu yüzyılında sınıflar daha geniş tabana yayılıyor.
Artan küresel sorunlar , işçi , köylü, gençlik , mavi yakalı, beyaz yakalı , savaş karşıtı, çevreci, nükleer karşıtı, iklim değişimi karşıtı , kimyasal biyolojik silah karşıtı gibi……. pek çok katmanda yeni küresel sorunlarla yüzleşen insanları ortak zeminde bir araya getiriyor .
Ekonomik krizler çalışma koşullarındaki zorluklar, artan genç işsizlik ve çalışanın hak ettiği ücreti elde edememesi , yaşam standardını yükseltme isteğine çevresel ekolojik sorunlar eklenerek geçmişe göre geniş tabanlı amorf bir muhalefet oluşuyor .
Bu nedenle de 2000 li yılların yarattığı koşullarda ortaya çıkan sınıf mücadelesinde küresel sorunlara yönelik çözüm öneren manifestoları yazma zamanıdır.

 

About admin

Check Also

Hareket hâlindeki çelişki

Emeğin üretici güçleri gelişmek için “dışarıdan bir mahmuz ve kırbaca ihtiyaç duydukları sürece”, sermaye üretici …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com